Kooperativa PZP

Kooperativa ponúka povinné zmluvné poistenie auta v dvoch rôznych variantoch krytia (Partner a Europartner). Pri poistení sa neuplatňuje amortizácia, škody na vozidle sú teda hradené v plnej cene náhradných dielov. Kooperativa PZP môžete uzatvoriť aj prostredníctvom online kalkulačky, ktorá vám porovná poistenie s ostatnými poisťovňami na trhu. Sami si vyberiete pre vás to najlepšie poistenie.

TIP: Uzatvorte si PZP rýchlo a na pár klikov priamo na našej stránke.

Súčasťou Kooperativa PZP online je aj poistenie:

Poistenie obsahuje aj Kooperativa asistenčné služby.

Varianty krytia Partner a Europartner

Základný variant poistenia (Kooperativa Partner) má limity poistného plnenia podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení. Pre škody na zdraví a náhrady dávok je to vo výške 5,24 mil. EUR a pre škody na majetku, náklady právneho zastúpenia a ušlý zisk vo výške 1,05 mil. EUR. Rozšírený variant poistenia (Kooperativa Europartner) má vyšší limit poistného plnenia pre škody na majetku, náklady právneho zastúpenia a ušlý zisk, a to vo výške 2,05 mil. EUR. Europartner ponúka aj širší rozsah asistenčných služieb.

Variant krytia Kooperativa Partner Kooperativa Europartner
Limit poistného plnenia: škoda na zdraví 5,24 mil. EUR 5,24 mil. EUR
Limit poistného plnenia: škoda na majetku 1,05 mil. EUR 2,05 mil. EUR
asistenčné služby    
úraz vodiča a posádky    
živelná udalosť    
batožina    
zrážka so zverou    

Platnosť a zánik poistenia

Kooperativa PZP začína dňom uvedeným v poistnej zmluve a uzatvára sa na dobu neurčitú, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak. Poistné môžete platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Ak sa však poistná zmluva uzatvára na obdobie kratšie ako jeden rok, poistné sa platí naraz pri uzatvorení zmluvy.

Ak náhodou neviete, do kedy je vaše existujúce poistenie platné, overenie Kooperativa PZP môžete urobiť aj online na stránke SKP (Slovenskej kancelárie poisťovateľov). Po zadaní evidenčného čísla vám nástroj pre overenie zobrazí platnosť poistenia a do kedy je poistka platná.

TIP: Podrobné informácie o poistení si môžete pozrieť aj na stránke k PZP online.

Kooperativa poistenie auta je platné na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty. PZP Kooperativa nekryje vaše auto. Myslite preto aj na havarijné poistenie prípadne GAP poistenie finančnej straty.

Zrušenie poistenia môže byť na základe podmienok definovaných v zákone alebo na základe poistných podmienok poisťovne. Poistnú zmluvu môžete vypovedať písomne, a to:

  • do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy s výpovednou lehotou osem dní
  • najmenej šesť týždňov pred koncom ročného poistného obdobia
  • do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti s výpovednou lehotou jeden mesiac

PZP pripoistenia

Poisťovňa Kooperativa verejným prísľubom rozširuje poistné krytie o poistenie úrazu vodiča a spolucestujúcich osôb, krytie škôd pre prípad živelnej udalosti, krytie batožiny vodiča a členov posádky a krytie škôd pri poškodení alebo zničení vozidla následkom stretu so zverou.

Úraz vodiča a spolucestujúcich osôb

Kooperativa úrazové poistenie vodiča a spolucestujúcich osôb platí pre obidva varianty (Partner aj Europartner) poistného krytia. Plnenie z poistenia v prípade vzniku škody je do výšky 1 500 EUR za jednu a všetky poistné udalosti v priebehu poistného obdobia na jedno sedadlo a jednu poškodenú osobu. Nárok za úraz sa poskytuje pri trvalých následkoch úrazu a smrti následkom úrazu.

Živelná udalosť

Kooperativa poistenie proti živelným udalostiam platí pre obidva varianty (Partner aj Europartner) poistného krytia. Živelnou udalosťou môže byť náraz alebo zrútenie lietadla alebo jeho časti, pád stromov, stožiarov a iných predmetov ak nie sú súčasťou poisteného vozidla, povodeň, záplava, zemetrasenie, tiaž snehu, námraza, víchrica, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy, zosúvanie alebo zrútenie lavín.

Maximálne poistné plnenie pre jednu a všetky poistné udalosti za jedno poistné obdobie je 3 000 EUR. Spoluúčasť je 10 %.

Batožina

Kooperativa PZP poistenie batožiny rozširuje základné poistenie o krytie batožiny vodiča a členov posádky poisteného motorového vozidla. Poistnou udalosťou je dopravná nehoda alebo živelná udalosť, pri ktorej dôjde k poškodeniu, zničeniu alebo strate batožiny. Poistenie je platné pre obidva varianty (Partner aj Europartner) poistného krytia.

Poistné plnenie za jednu a všetky poistné udalosti za jedno poistné obdobie a pre všetky poistené osoby je 200 EUR.

Zver

Kooperativa stret so zverou platí pre obidva varianty poistenia (Partner aj Europartner). Rozširuje základné poistenie o krytie škôd na motorovom vozidle pri poškodení alebo zničení následkom stretu so zverou.

Maximálne poistné plnenie z poistenia pre jednu a všetky poistné udalosti za jedno poistné obdobie je 250 EUR pri spoluúčasti vo výške 10 %.

Kooperativa PZP a konkurencia

Naša online kalkulačka vám porovná Kooperativa PZP s poistením od Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Groupama, Komunálnej poisťovne, Union, Uniqa a Wüstenrot.

(poistné krytie v EUR) sklo zver živel krádež úraz / smrť batožina
Allianz PZP cena okna cena auta cena auta cena auta 6 000 / 3 000 EUR 1 200 EUR
AXA PZP 400 – 1 600 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 10 000 / 5 000 EUR 1 000 EUR
ČSOB PZP 150 – 1 000 EUR 4 000 EUR 3 000 EUR 4 000 EUR
Generali PZP 120 – 1 000 EUR 4 000 EUR 3 000 EUR 4 000 EUR 6 000 / 6 000 EUR
Groupama PZP 2 000 / 2 000 EUR
Komunálna poisťovňa PZP 200 / 400 EUR 1 000 / 2 000 EUR 2 500 / 5 000 EUR 3 320 / 3 320 EUR 500 EUR
Kooperativa PZP 250 EUR 3 000 EUR 1 500 / 1 500 EUR 200 EUR
Union PZP 200 – 550 EUR 2 500 – 7 500 EUR 2 500 EUR 6 000 EUR 10 000 / 10 000 EUR
Uniqa PZP 250 – 1 000 EUR 30 000 / 10 000 EUR
Wüstenrot PZP 200 – 800 EUR 4 000 EUR 4 000 EUR 35 000 / 35 000 EUR