Online povinné zmluvné poistenie auta od Kooperativy

Kooperativa ponúka online PZP na auto v dvoch rôznych variantoch krytia (Partner a Europartner). Pri poistení nie je uplatňovaná amortizácia, škody na vozidle sú hradené v plnej cene náhradných dielov. PZP od Kooperativy si môžete uzatvoriť aj prostredníctvom online kalkulačky PZP, ktorá vám porovná PZP poistku na auto s ostatnými poisťovňami na trhu.

Súčasťou PZP od Kooperativy je aj poistenie úrazu vodiča a posádky poisteného vozidla (do výšky 1 500 EUR), poškodenie vozidla v dôsledku živelnej udalosti (do výšky 3 000 EUR pri spoluúčasti 10 %), poistenie batožiny (do výšky 200 EUR) a poistenie stretu so zverou (do výšky 250 EUR pri spoluúčasti 10 %). V rámci PZP poistenia sú takisto poskytované Kooperativa asistenčné služby.

Pri uzatváraní online poistenia si nezabudnite pozrieť aj rozsah poistenia a výluky z poistenia.

Platnosť poistenia PZP

PZP poistenie auta začína dňom uvedeným v poistnej zmluve a uzatvára sa na dobu neurčitú, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak.

Poistné (náklady na poistenie auta) je možné platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Ak je poistná zmluva uzatvorená na obdobie kratšie ako jeden rok, poistné je splatné naraz pri uzatvorení zmluvy.

Poistenie zodpovednosti za škodu je platné na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty.

PZP poistka Kooperativy nekryje vaše auto. Je preto dôležité zvážiť uzatvorenie havarijného poistenia auta. Ochrániť hodnotu vášho auta pri totálnej škode vám pomôže GAP, poistenie finančnej straty. Ak s autom cestujete do zahraničia, nezabudnite aj na cestovné poistenie.

Zánik PZP poistenia

Zrušenie PZP môže byť na základe podmienok definovaných v zákone o povinnom zmluvnom poistení alebo na základe poistných podmienok poisťovne.

Poistnú zmluvu je možné vypovedať písomne, a to:

  • do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osem dní
  • najmenej šesť týždňov pred koncom ročného poistného obdobia
  • do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti, výpovedná lehota je jeden mesiac

Poistenie zanikne tiež v prípade, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti.

Poistná udalosť pri PZP

V prípade poistnej udalosti urobte všetky opatrenia, aby sa rozsah škody nezväčšoval. Bezodkladne oznámte vznik poistnej udalosti Kooperative (Asistenčná služba Kooperativy: +421 2 6353 2236 alebo 18 118 na Slovensku), a to do 15 dní, ak nastala na území Slovenskej republiky alebo do 30 dní, ak nastala v zahraničí. Dodržujte pokyny poisťovne, resp. asistenčnej služby.

Ostatné poisťovne s ponukou PZP na auto

PZP poistenie auta si môžete porovnať vďaka kalkulačke PZP. Výpočet ponúka všetky poisťovne na trhu vrátane Generali, Allianz, ČSOB, Komunálnej poisťovne, Uniqa, Union, Groupama a Wüstenrot.