Online poistenie PZP Komunálnej poisťovne

Komunálna poisťovňa ponúka PZP poistenie v dvoch rôznych variantoch krytia (Garant Plus a Eurogarant Plus). Vyšší variant povinného zmluvného poistenia auta má dvojnásobný limit poistného krytia pri škodách na majetku a ušlom zisku a rozšírené asistenčné služby Komunálnej poisťovne.

Na základe verejného prísľubu získate pri PZP bezplatné benefity:

  • poistenie batožiny pre prípad jej poškodenia, zničenia alebo straty pri havárii alebo živelnej udalosti (do výšky 500 EUR)
  • poistenie úrazu vodiča a spolucestujúcich osôb pre prípad smrti alebo trvalých následkov úrazu (do výšky 3 320 EUR)

Online PZP poistenie Komunálnej poisťovne si môžete rozšíriť o:

Uzatvorením viacerých pripoistení je možné získať zľavu až do výšky 10 %.

PZP Komunálnej poisťovne si môžete uzatvoriť aj prostredníctvom online kalkulačky. Kalkulačka PZP vám zobrazí porovnanie zákonného poistenia medzi všetkými ponukami na trhu a sami si vyberiete to najlepšie PZP poistenie auta. Výpočet prebieha rýchlo a porovnanie cien PZP poistenia máte na pár klikov.

Platnosť PZP poistenia

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu je platné na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty. Pri uzatváraní poistenia PZP je dôležité pozrieť si aj rozsah poistného krytia a výluky z poistenia.

PZP poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak, uzatvára sa na dobu neurčitú.

Poistné (cenu PZP poistenia) je možné platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. V prípade platnosti zmluvy kratšej ako jeden rok je poistné splatné naraz pri uzatvorení PZP.

PZP poistka nekryje vaše auto. Pre prípad dopravnej nehody si určite uzatvorte aj havarijné poistenie. Výpočet havarijného poistenia máte v online kalkulačke na pár klikov. Pre novšie autá je zaujímavým aj poistenie finančnej straty (GAP poistenie). GAP chráni hodnotu vášho auta pri totálnej škode. Ak cestujete s autom do zahraničia, nezabudnite aj na online cestovné poistenie.

Zánik poistenia PZP

Koniec povinného zmluvného poistenia môže byť na základe podmienok podľa zákona o PZP alebo poistných podmienok poisťovne.

Výpoveď PZP poistenia je písomná jednou zo zmluvných strán:

  • do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osem dní
  • najmenej šesť týždňov pred koncom ročného poistného obdobia
  • do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti, výpovedná lehota je jeden mesiac

Poistenie zanikne tiež v prípade, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti.

Poistná udalosť pri PZP

V prípade škodovej udalosti urobte všetky opatrenia, aby sa rozsah škody nezväčšoval. Bezodkladne oznámte vznik poistnej udalosti Komunálnej poisťovni (asistenčná služba: +421 2 6353 2236 zo zahraničia, 18 118 v rámci SR), a to do 15 dní, ak nastala na území Slovenskej republiky alebo do 30 dní, ak nastala v zahraničí. Dodržujte pokyny poisťovne, resp. asistenčnej služby.

Ak pri dopravnej nehode príde k ujme na zdraví alebo sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie alebo uniknú nebezpečné veci, poistený je povinný túto nehodu hlásiť polícii.

Ostatné poisťovne PZP

PZP Komunálnej poisťovne si môžete pomocou online kalkulačky porovnať s ostatnými poisťovňami PZP na trhu. Ako finančný sprostredkovateľ vám môžeme ponúknuť porovnanie všetkých produktov na jednom mieste. PZP kalkulačka vám okrem Komunálnej poisťovne zobrazí aj Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Groupama, Kooperativu, Union, Uniqa a Wüstenrot.