PZP Komunálnej poisťovne

Komunálna poisťovňa ponúka PZP v dvoch rôznych variantoch krytia (Garant Plus a Eurogarant Plus). Vyšší variant má dvojnásobný limit poistného krytia pri škodách na majetku a ušlom zisku a rozšírené asistenčné služby Komunálnej poisťovne.

Komunálna poisťovňa na základe verejného prísľubu ponúka pri PZP bezplatné poistenie:

  • batožiny pre prípad jej poškodenia, zničenia alebo straty pri havárii alebo živelnej udalosti (do výšky 500 EUR)
  • úrazu vodiča a spolucestujúcich osôb pre prípad smrti alebo trvalých následkov úrazu (do výšky 3 320 EUR)

PZP Komunálnej poisťovne si môžete rozšíriť o poistenie:

Uzatvorením viacerých pripoistení poskytuje Komunálna poistovňa pri PZP zľavu až do výšky 10 %.

PZP Komunálnej poisťovne si môžete uzatvoriť aj prostredníctvom online kalkulačky priamo na našej stránke. Kalkulačka vám zobrazí porovnanie PZP medzi jednotlivými poisťovňami na trhu a sami si vyberiete pre vás to najlepšie poistenie. Výpočet je rýchly a porovnanie cien máte na pár klikov.

Varianty krytia Garant Plus a Eurogarant Plus

Základný variant PZP Komunálnej poisťovne (Garant Plus) má limity poistného plnenia podľa zákona. Škody na zdraví a náhrady dávok sú kryté do výšky 5,24 mil. EUR a škody na majetku, náklady právneho zastúpenia a ušlý zisk do výšky 1,05 mil. EUR. Rozšírený variant poistenia (Eurogarant Plus) má vyšší limit poistného plnenia pri škodách na majetku (do výšky 2,1 mil. EUR). Zároveň ponúka aj širší rozsah asistenčných služieb.

Variant krytia Garant Plus Eurogarant Plus
Limit poistného plnenia: škoda na zdraví 5,24 mil. EUR 5,24 mil. EUR
Limit poistného plnenia: škoda na majetku 1,05 mil. EUR 2,1 mil. EUR
asistenčné služby    
úraz vodiča a posádky    
batožina    

Platnosť a zánik poistenia

PZP Komunálnej poisťovne je platné na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty. Pri uzatváraní poistenia je dôležité pozrieť si aj rozsah poistného krytia a výluky z poistenia.

Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak, uzatvára sa na dobu neurčitú. Poistné je možné platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. V prípade platnosti zmluvy kratšej ako jeden rok je poistné splatné naraz pri uzatvorení poistenia. Podrobnejšie informácie o poistení si môžete pozrieť aj na stránke k PZP online.

Ak náhodou neviete, do kedy je vaše existujúce poistenie platné, overenie PZP Komunálnej poisťovne môžete urobiť aj online na stránke SKP (Slovenskej kancelárie poisťovateľov). Po zadaní evidenčného čísla vám nástroj pre overenie zobrazí platnosť poistenia a do kedy je poistka platná.

Komunálna poisťovňa v rámci PZP nekryje vaše auto. Pre prípad dopravnej nehody si určite uzatvorte aj havarijné poistenie. Pre novšie autá je zaujímavým aj GAP poistenie finančnej straty, ktoré chráni hodnotu vášho auta pri totálnej škode. Ak cestujete s autom do zahraničia, nezabudnite aj na cestovné poistenie.

Zrušenie poistenia môže byť na základe podmienok podľa zákona alebo poistných podmienok poisťovne. Výpoveď PZP v Komunálnej poisťovni je písomná jednou zo zmluvných strán:

  • do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy s výpovednou lehotou osem dní
  • najmenej šesť týždňov pred koncom ročného poistného obdobia
  • do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti s výpovednou lehotou jeden mesiac

PZP pripoistenia

Vďaka verejnému prísľubu poskytuje Komunálna poisťovňa v PZP aj poistenie batožiny a úrazu. Navyše si môžete prikúpiť aj poistenie krádeže auta, čelného skla a stretu so zverou.

Batožina

Poistenie batožiny Komunálnej poisťovne kryje škody pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty batožiny vodiča a spolucestujúcich osôb pri dopravnej nehode alebo živelnej udalosti do výšky 500 EUR ročne za jednu a všetky poistné udalosti spolu. Je súčasťou obidvoch variantov (Garant Plus aj Eurogarant Plus) poistného krytia.

Úraz vodiča a spolucestujúcich osôb

Úrazové poistenie v PZP Komunálnej poisťovne kryje úraz (smrť alebo trvalé následky) vodiča a spolucestujúcich osôb pri dopravnej nehode do výšky 3 320 EUR ročne za jednu a všetky poistné udalosti pre každé jedno sedadlo a poškodenú osobu spolu. Poistenie je platné na území Európy a je súčasťou obidvoch variantov (Garant Plus aj Eurogarant Plus) poistného krytia.

Sklo

Poistenie čelného skla Komunálnej poisťovne sa vzťahuje na náhodné poškodenie alebo zničenie čelného skla poisteného vozidla. Škodová udalosť môže nastať v prípade havárie, živelnej udalosti, vandalizmu, neoprávneným užívaním, odleteného kameňa a podobne. Poistenie sa uzatvára na sumu 200 EUR (cena poistenia 20 EUR) alebo 400 EUR (cena poistenia 35 EUR) so spoluúčasťou 20 EUR. Ak oprava neprekročí sumu 60 EUR, spoluúčasť sa neplatí.

Zver

Poistenie stretu so zverou v Komunálnej poisťovni sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie motorového vozidla následkom náhodného priameho stretu so zverou na pozemnej komunikácii. Uzatvára sa na sumu 1 000 EUR (cena poistenia 20 EUR) alebo 2 000 EUR (cena poistenia 40 EUR). Spoluúčasť je vo výške 50 EUR.

Krádež

Poistenie krádeže auta v PZP Komunálnej poisťovne kryje krádež alebo lúpež celého vozidla vrátane jeho povinnej a doplnkovej výbavy. Nevzťahuje sa na škodu pri krádeži iba časti vozidla. Poistné plnenie môže byť do výšky 2 500 EUR (cena poistenia 25 EUR) alebo 5 000 EUR (cena poistenia 50 EUR) pri spoluúčasti 100 EUR.

Komunálna poisťovňa a PZP konkurencia

Naša online kalkulačka vám porovná PZP Komunálnej poisťovne s poistením od Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Groupama, Kooperativy, Union, Uniqa a Wüstenrot.

(poistné krytie v EUR) sklo zver živel krádež úraz / smrť batožina
Allianz cena okna cena auta cena auta cena auta 6 000 / 3 000 EUR 1 200 EUR
AXA 400 – 1 600 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 10 000 / 5 000 EUR 1 000 EUR
ČSOB 150 – 1 000 EUR 4 000 EUR 3 000 EUR 4 000 EUR
Generali 120 – 1 000 EUR 4 000 EUR 3 000 EUR 4 000 EUR 6 000 / 6 000 EUR
Groupama 2 000 / 2 000 EUR
Komunálna poisťovňa 200 / 400 EUR 1 000 / 2 000 EUR 2 500 / 5 000 EUR 3 320 / 3 320 EUR 500 EUR
Kooperativa 250 EUR 3 000 EUR 1 500 / 1 500 EUR 200 EUR
Union 200 – 550 EUR 2 500 – 7 500 EUR 2 500 EUR 6 000 EUR 10 000 / 10 000 EUR
Uniqa 250 – 1 000 EUR 30 000 / 10 000 EUR
Wüstenrot 200 – 800 EUR 4 000 EUR 4 000 EUR 35 000 / 35 000 EUR