Online poistenie PZP Komunálnej poisťovne

Komunálna poisťovňa ponúka PZP poistenie v dvoch rôznych variantoch krytia (Garant Plus a Eurogarant Plus). Vyšší variant povinného zmluvného poistenia má dvojnásobný limit poistného krytia pri škodách na majetku a ušlom zisku a rozšírené asistenčné služby.

PZP od Komunálnej poisťovne si môžete uzatvoriť aj prostredníctvom online PZP kalkulačky. Kalkulačka PZP vám porovnanie zákonného poistenia urobí medzi všetkými ponukami na trhu a sami si vyberiete to najlepšie poistenie auta. Výpočet PZP prebieha rýchlo a porovnanie poistenia PZP máte na pár klikov.

Na základe verejného prísľubu získate pri PZP bezplatné benefity:

  • poistenie batožiny pre prípad jej poškodenia, zničenia alebo straty pri havárii alebo živelnej udalosti (do výšky 500 EUR)
  • poistenie úrazu vodiča a spolucestujúcich osôb pre prípad smrti alebo trvalých následkov úrazu (do výšky 3 320 EUR)

Online PZP poistenie Komunálnej poisťovne si môžete rozšíriť o:

Uzatvorením viacerých pripoistení je možné získať zľavu až do výšky 10 %.

Platnosť PZP poistenia a jeho zánik

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu je platné na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty. Pri uzatváraní PZP je dôležité pozrieť si aj rozsah poistenia a výluky z poistenia.

Poistenie PZP začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak, uzatvára sa na dobu neurčitú.

Poistné (cenu PZP poistenia) je možné platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. V prípade platnosti zmluvy kratšej ako jeden rok je poistné splatné naraz pri uzatvorení PZP.

Koniec povinného zmluvného poistenia môže byť na základe podmienok podľa zákona o PZP alebo poistných podmienok poisťovne.

Poistná zmluva môže byť vypovedaná písomne jednou zo zmluvných strán:

  • do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osem dní
  • najmenej šesť týždňov pred koncom ročného poistného obdobia
  • do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti, výpovedná lehota je jeden mesiac

Poistenie zanikne tiež v prípade, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti.

Poistná udalosť pri PZP

V prípade poistnej udalosti urobte všetky opatrenia, aby sa rozsah škody nezväčšoval. Bezodkladne oznámte vznik poistnej udalosti, a to do 15 dní, ak nastala na území Slovenskej republiky alebo do 30 dní, ak nastala v zahraničí. Dodržujte pokyny poisťovne.

Ak pri dopravnej nehode príde k ujme na zdraví alebo sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie alebo uniknú nebezpečné veci, poistený je povinný túto nehodu hlásiť polícii.