Poistenie stretu so zverou pri online PZP od Generali

Poistenie stretu so zverou je súčasťou balíka XL PZP od Generali. Predmetom poistenia je nepoškodené motorové vozidlo (a jeho časti alebo príslušenstvo tvoriace štandardnú výbavu), na ktoré sa vzťahuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu.

Predmetom poistenia nie sú mobilné telefóny, vysielačky, zvukové, obrazové, dátové a iné nosiče záznamov.

Poistenie sa uzatvára pre prípad zničenia alebo poškodenia motorového vozidla následkom náhodného a nepredvídateľného stretu so zverou na pozemnej komunikácii. Stretom so zverou sa rozumie fyzický kontakt idúceho motorového vozidla so zvieraťom.

Poistenie je platné na území Slovenskej republiky. Maximálne plnenie je 4 000 EUR pri spoluúčasti 5 %, min 100 EUR.

Poistením nie sú kryté škody, ktoré neboli šetrené políciou ani bezodkladne obhliadnuté asistenčnou spoločnosťou.

Porovnanie poistenia stretu so zverou

Okrem poisťovne Generali ponúkajú v rámci PZP poistenie stretu so zverou aj Allianz, AXA, ČSOB, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Union a Wüstenrot. Pozrite si porovnanie poistenia stretu so zverou a vyberte si pre vás to najvhodnejšie.