Generali PZP

Generali PZP si môžete uzatvoriť v troch rôznych balíkoch krytia (M, L a XL). Okrem základného online poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla si môžete poistiť aj škody na vašom aute.

V závislosti od zvoleného balíku PZP poistenia môže byť súčasťou vašej poistky na auto:

K vybranému balíku PZP od Generali si môžete dokúpiť poistenie čelného skla (do výšky 1 000 EUR pri spoluúčasti 10 %) v prípade živelnej udalosti, havárie, vandalizmu alebo odleteného kameňa. Poistenie krádeže (do výšky 4 000 EUR pri spoluúčasti 5 %, min. 100 EUR) kryje krádež celého vozidla alebo jeho časti.

Pri PZP poistení sa zohľadňuje predchádzajúci bezškodový priebeh a spôsobené škody sú hradené bez odpočtu amortizácie. Generali PZP si môžete uzatvoriť aj prostredníctvom našej online kalkulačky. Rýchlo vám vypočíta najlacnejšie PZP na auto a porovnanie poistenia s ostatnými poisťovňami na trhu máte na pár klikov.

Platnosť Generali PZP poistenia

Povinné zmluvné poistenie auta je platné na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty.

PZP poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako „začiatok poistenia“ a končí dňom uvedeným ako „koniec poistenia“. Ak koniec poistenia nie je uvedený, poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú.

Poistné (cena poistenia auta) je splatné prvým dňom poistenia. Ak sa poistenie uzatvára na dobu určitú, je splatné jednorazovo v plnej výške. Ak sa poistenie uzatvára na dobu neurčitú, poistné sa platí pravidelne každý rok, a to v ročných, polročných alebo štvrťročných splátkach.

Pri uzatváraní PZP si pozrite aj rozsah poistenia a výluky z poistenia. PZP nepoisťuje vaše auto proti havárii. Zvážte preto aj havarijné poistenie a pri novších autách aj GAP poistenie (poistenie finančnej straty). Poistenie GAP chráni hodnotu vášho auta pri totálnej škode. V prípade cesty autom do zahraničia nezabudnite aj na cestovné poistenie. Porovnanie cestovného poistenia všetkých poisťovní vám zobrazí onine kalkulačka.

Zánik poistenia PZP

Zánik PZP môže byť na základe podmienok definovaných v zákone o PZP alebo na základe všeobecných poistných podmienok poisťovne.

Poistnú zmluvu je možné vypovedať písomne, a to:

  • do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osem dní
  • najmenej šesť týždňov pred koncom ročného poistného obdobia
  • do jedného mesiaca od oznámenia škodovej udalosti, výpovedná lehota je jeden mesiac

Poistná udalosť pri PZP

V prípade škodovej udalosti urobte všetky opatrenia, aby sa rozsah škody nezväčšoval. Bezodkladne oznámte vznik poistnej udalosti Generali poisťovni (Asistenčná služba Generali: +421 2 5857 2266, 0800 121 122), a to do 15 dní, ak nastala na území Slovenskej republiky alebo do 30 dní, ak nastala v zahraničí. Dodržujte pokyny poisťovne, resp. Generali asistenčnej služby.

V prípade škodovej udalosti z PZP prevyšujúcej zákonom stanovený limit ju oznámte na polícii. Škodovú udalosť z poistenia krádeže, poistenia pneumatík, poistenia stretu so zverou a poistenia asistenčných služieb oznámte polícii alebo asistenčnej službe.

Ostatné poisťovne ponúkajúce PZP na auto

Generali poistenie si môžete vďaka online kalkulačke porovnať s ostatnými poisťovňami PZP na trhu. Ako finančný sprostredkovateľ vám môžeme ponúknuť porovnanie všetkých produktov na jednom mieste. PZP kalkulačka vám okrem Generali zobrazí aj Allianz, AXA, ČSOB, GroupamaKomunálnu poisťovňu, Kooperativu, Union, Uniqa a Wüstenrot.