Povinné zmluvné poistenie od Generali

PZP od poisťovne Generali si môžete uzatvoriť v troch rôznych balíkoch krytia (M, L a XL). Okrem základného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla si môžete poistiť aj škody na vašom vozidle.

Pri poistení sa zohľadňuje predchádzajúci bezškodový priebeh a spôsobené škody sú hradené bez odpočtu amortizácie. Generali PZP si môžete uzatvoriť aj prostredníctvom našej online kalkulačky PZP.

Povinné zmluvné poistenie je platné na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty.

K vybranému balíku PZP od Generali si môžete pribaliť poistenie čelného skla (do výšky 1 000 EUR pri spoluúčasti 10 %) v prípade živelnej udalosti, havárie, vandalizmu alebo odleteného kameňa. Poistenie krádeže (do výšky 4 000 EUR pri spoluúčasti 5 %, min. 100 EUR) kryje krádež celého vozidla alebo jeho časti.

Pri uzatváraní PZP si pozrite aj rozsah poistenia a výluky z poistenia.

Platnosť a zánik poistenia

Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako „začiatok poistenia“ a končí dňom uvedeným ako „koniec poistenia“. Ak koniec poistenia nie je uvedený, poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú.

Poistné (cena poistenia) je splatné prvým dňom poistenia. Ak sa poistenie uzatvára na dobu určitú, je splatné jednorazovo v plnej výške. Ak sa poistenie uzatvára na dobu neurčitú, poistné sa platí pravidelne každý rok, a to v ročných, polročných alebo štvrťročných splátkach.

Zánik PZP môže byť na základe podmienok definovaných v zákone o povinnom zmluvnom poistení alebo na základe všeobecných poistných podmienok poisťovne.

Poistnú zmluvu je možné vypovedať písomne, a to:

  • do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osem dní
  • najmenej šesť týždňov pred koncom ročného poistného obdobia
  • do jedného mesiaca od oznámenia škodovej udalosti, výpovedná lehota je jeden mesiac

Poistná udalosť

V prípade poistnej udalosti urobte všetky opatrenia, aby sa rozsah škody nezväčšoval. Bezodkladne oznámte vznik škodovej udalosti, a to do 15 dní, ak nastala na území Slovenskej republiky alebo do 30 dní, ak nastala v zahraničí. Dodržujte pokyny poisťovne.

V prípade škodovej udalosti z PZP prevyšujúcej zákonom stanovený limit ju oznámte na polícii. Škodovú udalosť z poistenia krádeže, poistenia pneumatík, poistenia stretu so zverou a poistenia asistenčných služieb oznámte polícii alebo asistenčnej službe.