Balíky krytia povinného zmluvného poistenia od Allianz

Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka PZP poistenie (povinné zmluvné poistenie) v štyroch rôznych balíkoch krytia. Jednotlivé balíky sa od seba odlišujú najmä rozsahom krytia.

Balík Comfort

Základný balík obsahuje povinné zmluvné poistenie auta, poistenie právnej pomoci (telefonická asistenčná služba právnej pomoci s platnosťou na území Slovenskej republiky), základné Allianz asistenčné služby (oprava na mieste a odtiahnutie vozidla, preprava osôb, poskytovanie informácií) v prípade poruchy, poškodenia alebo zničenia vozidla a základné úrazové poistenie, ktoré kryje úraz vodiča, ak je účastníkom dopravnej nehody.

Balík Plus

Rozšírený balík poistného krytia Plus zahŕňa všetko uvedené v balíku Comfort a krytie navyše.

Poistenie proti živelným udalostiam kryje škody v dôsledku živelných udalostí ako povodeň, záplava, víchrica, búrlivý vietor, zemetrasenie, zosuv pôdy, atmosférické zrážky, krupobitie, úder blesku, snehová lavína a ťarcha snehu alebo ľadu.

Súčasťou balíka je aj poistenie proti požiaru a výbuchu a poistenie zrážky so zvieraťom.

Rozšírené asistenčné služby v prípade poruchy, poškodenia alebo zničenia vozidla zahŕňajú navyše náhradné vozidlo, náklady na ubytovanie, návrat do miesta bydliska, návrat po nájdené vozidlo, prepravu telesných pozostatkov a odstránenie zvyškov vozidla.

Balík Extra

Komplexné poistenie vozidla v balíku Extra obsahuje všetko uvedené v balíkoch Comfort a Plus a navyše poistenie odcudzenia vozidla a poistenie škôd v dôsledku vandalizmu.

Súčasťou balíku je aj poistenia skla, ktoré kryje poškodenie alebo zničenie zasklenia vozidla.

Balík Max

Poistenie vozidla v najvyššom krytí obsahuje všetko uvedené v balíkoch nižšieho krytia spolu s havarijným poistením a poistením GAP (poistenie finančnej straty).

Poistenie finančnej straty (GAP) kryje v prípade krádeže alebo totálnej škody vozidlo vo výške obstarávacej ceny nového vozidla. Uzatvoriť sa dá pre vozidlá nie staršie ako 6 mesiacov na maximálne 2 roky od začiatku poistenia.

 

Poistné krytie Comfort Plus Extra Max
Povinné zmluvné poistenie        
Právna pomoc        
Základné asistenčné služby        
Základné úrazové poistenie        
Živel      
Požiar, explózia, implózia      
Zrážka so zvieraťom      
Rozšírené asistenčné služby      
Rozšírené úrazové poistenie      
Odcudzenie    
Vandalizmus    
Rozbitie skla    
Havária  
Finančná strata