Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti kryje škody, ktoré vzniknú na hnuteľných veciach tvoriacich domácnosť a slúžiacich na jej prevádzku ako aj uspokojovanie potrieb členov domácnosti. Poistenie je možné uzatvoriť jednou zmluvou spolu s poistením domu alebo bytu. Naša kalkulačka poistenia domácnosti vám vypočíta a porovná produkty všetkých poisťovní na slovenskom trhu.

Hnuteľnými vecami v rámci poistenia domácnosti môžu byť napríklad zariadenie domácnosti (nábytok, svietidlá, koberce), veci osobnej potreby (oblečenie, obuv), peniaze, cennosti, umelecké predmety a starožitnosti, domáce elektrospotrebiče, elektronické a optické prístroje, športové potreby, kuchynské vybavenie, knihy, hračky a podobne.

Súčasťou poistenia domácnosti môžu byť aj asistenčné služby napríklad pre prípad technickej havárie, zablokovaných dverí, prípadne poruchy domácich spotrebičov. Poistenie domácnosti zahŕňa aj poistenie zodpovednosti za škodu. V tomto prípade poisťovňa uhradí škody na zdraví alebo majetku, ktoré poistená osoba alebo osoba žijúca s ňou v spoločnej domácnosti spôsobili niekomu inému svojou bežnou činnosťou. Toto poistenie sa vzťahuje na škody vzniknuté na území krajín Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Poistné krytie a výluky z poistenia

Jednotlivé poisťovne ponúkajú rôzne balíky poistného krytia. Okrem toho, čo je poistením kryté, je dôležité si pozrieť aj výšku limitov poistného krytia pre jednotlivé škody a najmä správne stanoviť výšku poistnej sumy. Tá by mala byť taká, aby ste si v prípade poistnej udalosti vedeli znovu zaobstarať poškodené alebo zničené veci.

Poistením domácnosti môžu byť kryté škody spôsobené napríklad požiarom, výbuchom, únikom dymu, úderom blesku, rázovou vlnou, atmosférickými zrážkami, víchricou, ťarchou snehu, krupobitím, lavínou, povodňou, záplavou, zosuvom pôdy alebo zrútením skál, výbuchom sopky, nárazom vozidla, pádom lietadla alebo iných predmetov, vodou (voda z vodovodného zariadenia, spätné vystúpenie vody, spodná voda), krádežou alebo lúpežou, vandalizmom, skratom a prepätím, zemetrasením. Súčasťou poistenia býva aj krytie rozbitého skla.

Poistením domácnosti nie sú väčšinou kryté vozidlá podliehajúce evidencii (pre ich poistenie slúži havarijné poistenie), samotná nehnuteľnosť, v ktorej sa poistená domácnosť nachádza (poistenie budovy), škody spôsobené úmyselným konaním, veci v spoločných priestoroch, nezasklených alebo inak neuzatvorených balkónoch alebo terás, veci slúžiace na podnikateľské účely a podobne. Výluky z poistenia domácnosti sa môžu pri jednotlivých poisťovniach líšiť.

Poistná udalosť

V prípade poistnej udalosti z poistenia domácnosti urobte všetky nevyhnutné opatrenia na zmiernenie jej následkov. Oznámte poisťovni bezodkladne jej vznik, pravdivo a úplne odpovedajte na otázky týkajúce sa jej vzniku, príčiny, priebehu a rozsahu. V prípade vandalizmu, krádeže alebo lúpeže oznámte škodu polícii. V prípade potreby (technická havária, zabuchnuté dvere a pod.) kontaktujte asistenčnú službu.

Platnosť a zánik poistenia

Poistenie domácnosti začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Uzatvára sa na dobu neurčitú, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. Poistné je možné platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Poistenie sa uzatvára s alebo bez spoluúčasti.

Poistnú zmluvu je možné vypovedať písomne a to:

  • do dvoch mesiacov od uzatvorenia zmluvy
  • ku koncu poistného obdobia – výpoveď je nutné dať minimálne 6 týždňov pred jeho uplynutím
  • do jedného mesiaca po poistnej udalosti

Uplynutím výpovednej lehoty poistenie zaniká.