Poistenie bytu, domu, domácnosti

Porovnanie pre poistenie nehnuteľnosti a hnuteľného majetku

Základné údaje
1
Porovnanie a výber
2
Údaje do zmluvy
3
Zhrnutie
4
Hotovo!
5
Typ nehnuteľnosti
?
BYT - samostatná bytová jednotka v bytovom dome alebo rodinnom dome určená na bývanie.
DOM - samostatne stojaca stavba napr. rodinný dom, chata určená na bývanie (nie bytový dom, penzión atď.)
Umiestnenie
?
1. PODLAŽIE - nehnuteľnosť, ktorej okná, dvere a iné otvory sú nižšie ako 3m nad okolitým terénom.
POSLEDNÉ PODLAŽIE - byt, ktorý sa nachádza pod strechou bytového domu a nie je na 1.podlaží.
2. A VYŠŠIE PODLAŽIE - byt nachádzajúci sa medzi prvým a posledným podlažím.
Užitková (obytná) plocha
?
Obytná plocha nehnuteľnosti - izby, kuchyňa, kúpeľňa, WC, šatník,...
Ostatné plochy
?
Neobytné plochy nehnuteľnosti - balkón, pivnica, lodžia, terasa, garáž rodinnom dome...
Pre Byt v ČSOB poisťovni zadajte len plochu Garáže v bytovom dome
Rok výstavby (kolaudácie)
?
Rok dokončenia / kolaudácie nehnuteľnosti. ak je nehnuteľnosť vo výstavbe, zadaj aktuálny rok.
?
Výstavba na základe platného stavebného povolenia. Bez možnosti poistenia zariadenia domácnosti. V prípade, že už existujú revízne správy (elektro, voda, plyn,..) pred kolaudáciou je možnosť poistiť stavbu ako dokončenú vrátane zariadenia.
?
Nehnuteľnosť je skutočne obývaná trvale počas väčšiny roka (nad 183 dní v roku), a nie je ponechaná opustená na viac ako 60 dní.
Pri rozostavanej nehnuteľnosti uveďte stav nehnuteľnosti po dokončení.
?
Poisťovaná nehnuteľnosť sa nachádza priamo v obci (Intraviláne) do 150m od obytných budov. 

Pre ČSOB poisťovňu platí: 
Extravilán je oblasť vzdialená viac ako 2km od zastavaného územia obce alebo ide o rizikovú oblasť napr. v priemyselnej zóne do 30m, 500m od lomu, na samote, alebo v mieste s hrozbou zosuvu pôdy. 
Počet záplav za posledných 10 rokov
?
Počet povodní alebo záplav, ktoré postihli miesto poistenia za posledných 10 rokov
Začiatok poistenia

Poistenie bytu, poistenie domu, poistenie domácnosti

Poistenie majetku patrí k najčastejšie uzatváraným poisteniam. Riziko škody na dome alebo byte kryje poistenie nehnuteľnosti. Poistenie bytu okrem obce ovplyvňuje aj poschodie, na ktorom sa nachádza a plocha bytu. Na poistenie domu má vplyv navyše aj druh jeho konštrukcie. Výška poistného za poistenie nehnuteľnosti sa odvíja aj od množstva záplav v danej oblasti, v záplavových oblastiach nemusí byť poistenie k dispozícii. Hnuteľné veci, ktoré sa v byte alebo dome nachádzajú, chráni poistenie domácnosti.

Pomocou našej kalkulačky môžete poistenie bytu, poistenie domu ako aj poistenie domácnosti uzatvoriť rýchlo a jednoducho online. Kalkulačka po zadaní vstupných parametrov zobrazí porovnanie pre poistenie nehnuteľnosti a hnuteľných vecí viacerých poisťovní na jednom mieste. Sami si vyberiete pre vás to najlepšie poistenie, pričom cena nemusí byť rozhodujúcim kritériom.

Poistenie si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Zaplatiť môžete online priamo na účet vybranej poisťovne. Ak by ste predsa len potrebovali s poistením pomôcť, môžete sa na nás obrátiť telefonicky alebo vám poradí osobne niektorý z našich odborníkov.

Ako si vybrať vhodné poistenie nehnuteľnosti alebo poistenie domácnosti?

Najčastejším majetkovým poistením je poistenie domácnosti respektíve kombinácia poistenie bytu a domácnosti. Podľa čoho si vybrať najlepšie poistenie majetku? Dobré poistenie má zahŕňať pre vás všetko podstatné. Poistenie domu má okrem samotného domu chrániť aj vedľajšie stavby a oplotenie pozemku. Poistenie bytu by malo kryť aj pivnicu a garážové státie alebo garáž.

Poistenie majetku môže kryť rôzne riziká. Základnými sú požiar, živly, voda, krádež, doplnkovo sa môžete poistiť napríklad proti vandalizmu, zadymeniu, atmosférickým zrážkam, rozbitiu skla a podobne. Poistka môže zohľadňovať aj predĺženú záruku spotrebičov alebo zodpovednosť za škodu.

Poistenie nehnuteľnosti ale aj poistenie domácnosti obsahujú aj asistenčné služby napríklad pre prípad technickej havárie, zablokovaných dverí, prípadne poruchy domácich spotrebičov.

Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie domu resp. poistenie bytu kryje škody, ktoré vzniknú na vašej nehnuteľnosti. Môže ísť o rodinný dom, byt, nebytový priestor, chatu prípadne rozostavanú stavbu. Súčasťou poistenia môže doplnkovo byť aj poistenie domácnosti, teda hnuteľných vecí, ktoré tvoria jeho zariadenie. Cena poistenia sa môže v jednotlivých poisťovniach značne líšiť. Naša online kalkulačka vám zobrazí podrobné porovnanie pre poistenie nehnuteľnosti spolu s doplnkovými informáciami viacerých poisťovní na jednom mieste. Odpadne vám zdĺhavé porovnávanie jednotlivých produktov a rýchlo si vyberiete pre vás to najlepšie poistenie nehnuteľnosti.

Poistenie nehnuteľnosti potrebujete aj pri hypotéke.

Čo obsahuje poistenie nehnuteľnosti?

Poistenie nehnuteľnosti kryje budovu vrátane všetkých stavebných súčastí, technických a energetických zariadení a technológií zabudovaných v budove alebo pevne s ňou spojených, vonkajšie schodiská, vonkajšie prípojky patriace k budove a predmety pevne pripojené k budove, ako napríklad antény, klimatizačné zariadenia, solárne panely, markízy a podobne.

Poistenie kryje aj vedľajšie stavby v mieste poistenia (napríklad garáž, altánok, studňa, oplotenie), stavebný materiál, stavebné mechanizmy a náradie, zásoby paliva, okrasné záhrady a podobne.

Pozemok, zariadenie, skleníky a fóliovníky, plodiny, vedľajšie stavby v zlom technickom stave, škody spôsobené úmyselným konaním nebývajú poistením kryté. Pred uzatvorením poistnej zmluvy si pri jednotlivých poisťovniach pozrite poistné krytie ako aj výšku limitov poistného plnenia a výluky z poistenia.

Poistenie nehnuteľnosti môže kryť aj škody spôsobené napríklad požiarom, výbuchom, únikom dymu, úderom blesku, rázovou vlnou, atmosférickými zrážkami, víchricou, ťarchou snehu, krupobitím, lavínou, povodňou, záplavou, zosuvom pôdy alebo zrútením skál, výbuchom sopky, nárazom vozidla, pádom lietadla alebo iných predmetov, vodou (voda z vodovodného zariadenia, spätné vystúpenie vody, spodná voda), krádežou alebo lúpežou, vandalizmom, skratom a prepätím, zemetrasením. Súčasťou poistenia býva aj krytie rozbitého skla.

Poistenie domu aj poistenie bytu obsahujú aj asistenčné služby napríklad pre prípad technickej havárie, zablokovaných dverí, prípadne poruchy domácich spotrebičov.

Poistenie nehnuteľnosti sa uzatvára aj s poistením zodpovednosti. V tomto prípade poisťovňa uhradí škody na zdraví alebo veci, ktoré spôsobíte niekomu inému v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľnosti alebo vedľajšej stavby a prevádzkou jej vybavenia.

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti kryje škody, ktoré vzniknú na hnuteľných veciach tvoriacich domácnosť a slúžiacich na jej prevádzku ako aj uspokojovanie potrieb členov domácnosti. Poistenie môžete uzatvoriť jednou zmluvou spolu s poistením vášho domu alebo bytu. Naša online kalkulačka vám zobrazí porovnanie pre poistenie domácnosti viacerých poisťovní na jednom mieste. Odpadne vám zdĺhavé porovnávanie jednotlivých produktov a rýchlo si vyberiete pre vás to najlepšie poistenie domácnosti.

Čo zahŕňa poistenie domácnosti?

Jednotlivé poisťovne ponúkajú pre poistenie domácnosti rôzne balíky krytia. Okrem toho, čo poistenie kryje, si pozrite aj výšku limitov poistného plnenia pre jednotlivé škody a najmä správne nastavte výšku poistnej sumy. Tá by mala byť taká, aby ste si v prípade poistnej udalosti vedeli znovu zaobstarať poškodené alebo zničené veci.

Poistenie domácnosti kryje napríklad zariadenie domácnosti (nábytok, svietidlá, koberce), veci osobnej potreby (oblečenie, obuv), peniaze, cennosti, umelecké predmety a starožitnosti, domáce elektrospotrebiče, elektronické a optické prístroje, športové potreby, kuchynské vybavenie, knihy, hračky a podobne.

Súčasťou poistenia bývajú aj asistenčné služby napríklad pre prípad technickej havárie, zablokovaných dverí, prípadne poruchy domácich spotrebičov. Poistenie domácnosti zahŕňa aj krytie zodpovednosti za škodu. V tomto prípade poisťovňa uhradí škody na zdraví alebo majetku, ktoré poistená osoba alebo osoba žijúca s ňou v spoločnej domácnosti spôsobili niekomu inému svojou bežnou činnosťou.

Poistenie nehnuteľnosti spolu s poistením domácnosti môže kryť škody spôsobené napríklad požiarom, výbuchom, únikom dymu, úderom blesku, rázovou vlnou, atmosférickými zrážkami, víchricou, ťarchou snehu, krupobitím, lavínou, povodňou, záplavou, zosuvom pôdy alebo zrútením skál, výbuchom sopky, nárazom vozidla, pádom lietadla alebo iných predmetov, vodou (voda z vodovodného zariadenia, spätné vystúpenie vody, spodná voda), krádežou alebo lúpežou, vandalizmom, skratom a prepätím, zemetrasením. Súčasťou poistenia býva aj krytie rozbitého skla.

Čo nemáte poistené?

Samostatné poistenie domácnosti väčšinou nekryje vozidlá podliehajúce evidencii, samotnú nehnuteľnosť, v ktorej sa poistená domácnosť nachádza, škody spôsobené úmyselným konaním, veci v spoločných priestoroch, nezasklených alebo inak neuzatvorených balkónoch alebo terás, veci slúžiace na podnikateľské účely a podobne. Výluky z poistenia sa môžu pri jednotlivých poisťovniach líšiť.

Poistenie zemetrasenia

Poistenie pre prípad zemetrasenia je súčasťou poistenia majetku. Týka sa jednak nehnuteľného ako aj hnuteľného majetku, preto to treba brať do úvahy aj pri uzatváraní zmluvy. Pri poistení nehnuteľnosti sa prípadné škody v súvislosti so zemetrasením týkajú iba samotnej nehnuteľnosti. Pri poistení domácnosti naopak len škody spôsobené na osobných veciach, nábytku, elektronike, zariadení domácnosti a podobne.

Dôležité je preto uzatvoriť si komplexné poistenie majetku, ktoré bude kryť aj nehnuteľnosť aj veci, ktoré sú jej súčasťou. Poistná suma pri poistení by mala kopírovať aktuálnu hodnotu vecí, to znamená, že po poistnej udalosti si dokážeme poškodený majetok dať do pôvodného stavu. V opačnom prípade môže ísť o podpoistenie a pri poistnej udalosti môže poisťovňa poistné plnenie krátiť a nevyplatiť plnú škodu. Zvyšok si budeme musieť zaplatiť z vlastného vrecka.

Poistenie zemetrasenia ponúkajú v svojich produktoch všetky poisťovne ako súčasť poistenia pre prípad živelných pohrôm. Zemetrasenie je definované ako otrasy zemského povrchu spôsobené pohybom zemskej kôry. Jednotlivé poisťovne však môžu plniť od dosiahnutia rôzneho stupňa Európskej makroseizmickej stupnice (EMS-98) v mieste poistenie. Obvykle je to od 5. alebo 6. stupňa, ale niektoré poisťovne kryjú akékoľvek zemetrasenie.

Krytie škôd podľa stupňa EMS-98
Allianz od 6
Colonnade bez obmedzenia
ČSOB od 6
Generali od 6
Komunálna poisťovňa od 5
Kooperativa od 5
Premium od 5
Union bez obmedzenia
Uniqa bez obmedzenia

Potrebujete pomôcť s výberom?

+421 917 369 449

Volajte kedykoľvek pondelok až piatok 09:00 - 17:00

[email protected]

Napíšte nám e-mail a odpovieme Vám do 24 hodín

Najviac požiarov vzniká počas vykurovacej sezóny

[Uniqa] Vykurovacia sezóna sa už začala a ak ste ešte nestihli vykonať revíziu vykurovacích telies, mali by ste tak urobiť čo najskôr. Zanedbanie starostlivosti o ne môže mať za následok požiar. Najviac škôd následkom požiaru je totiž každoročne hlásených práve [...]

Celý článok ›

Najškodovejším živlom leta bolo krupobitie

[Allianz] Toto leto bolo na rozdiel od toho minulého bohaté na živelné poistné udalosti. Viacerými lokalitami Slovenska sa prehnalo niekoľko vĺn víchric a silných dažďov spojených s krupobitím. Takmer polovicu nákladov za všetky živelné škody tvorili škody [...]

Celý článok ›

Keď príroda dá zabrať: živly nás najčastejšie trápia v júli

[Generali] Tento rok sme boli svedkami početných živelných udalostí, ktoré zasiahli rôzne časti Slovenska. Najčastejšou príčinou poistnej udalosti na majetku boli tento rok atmosférické zrážky. Druhou najčastejšou príčinou bola víchrica nasledovaná povodňami [...]

Celý článok ›