Doživotný servis zdarma

x
  • Našim klientom poskytujeme doživotný servis zdarma
  • Upozorníme Vás na blížiaci sa koniec zmluvy, platbu, zmeny v podmienkach poisťovne,
    výhodnejšie ponuky a pod.
  • S nami môžete vypustiť poistenie z hlavy
chcem vedieť viac

Obchodné podmienky pre službu najpoistenie.sk

Ochrana osobných údajov

(1) Dojednanie poistenia a uzatvorenie poistnej zmluvy

Dojednanie poistenia (uzatvorenie poistnej zmluvy) sa riadi Zákonom č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonom č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých súvisiacich zákonov v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi Európskej Únie a SR, poistnými podmienkami danej poisťovne, ktorej poistný produkt si klient vybral, ako aj týmito Obchodnými podmienkami spoločnosti Finportal, a.s. a Pravidlami používania stránok.

(2) Aktuálnosť dát a informácií uvedených na stránkach www.najpoistenie.sk alebo pri telefonickom styku klienta so zamestnancami a spolupracovníkmi spoločnosti Finportal, a.s.

Spoločnosť Finportal, a.s. dosahuje maximálnu možnú presnosť dát a informácií , ktoré uvádza na svojich stránkach, alebo ktoré môžu uviesť jej zamestnanci a spolupracovníci pri telefonickom rozhovore s klientom. V prípade, že v objednávke poistnej zmluvy alebo v poistnej zmluve je z akýchkoľvek dôvodov uvedená nesprávna sadzba, spoločnosť Finportal, a.s. alebo partnerská poisťovňa spoločnosti Finportal, a.s. si vyhradzuje právo o takejto skutočnosti klienta informovať a žiadať úpravu poistnej sadzby na správnu hodnotu podľa sadzobníka danej poisťovne; v prípade, že klient nesúhlasí s úpravou sadzby na správnu hodnotu, spoločnosť Finportal, a.s. alebo partnerská poisťovňa spoločnosti Finportal, a.s. bude postupovať v súlade so zákonmi SR a poistnými podmienkami. Spoločnosť Finportal, a.s. neručí za zmeny sadzieb, poistných podmienok alebo rozsahu krytia, o ktorých ju partnerské poisťovne včas neinformovali, a rovnako neručí za sadzby a poistné podmienky, ktoré nie sú súčasťou poistných produktov danej poisťovne dojednávaných spoločnosťou Finportal, a.s. a rovnako neručí za zmeny v ponuke poistných produktov danej poisťovne dojednávaných spoločnosťou Finportal, a.s., ktoré spoločnosť Finportal, a.s. nezačlenila do svojej ponuky z technických alebo časových dôvodov.

(3) Platba poistného

Spoločnosť Finportal, a.s. vyhlasuje, že žiadny klient spoločnosti neplatí poistné ani akékoľvek iné finančné plnenie za dojednané poistenie alebo iné produkty priamo spoločnosti Finportal, a.s. Klient zásadne platí priamo danej poisťovni, ktorej produkt si praje dojednať. Žiaden zamestnanec alebo spolupracovník spoločnosti Finportal, a.s. nie je oprávnený vyberať od akéhokoľvek klienta poistné ani žiadne iné finančné prostriedky.

(4) Pravdivosť poskytnutých informácií klientom

Klient alebo užívateľ internetových stránok spoločnosti Finportal, a.s. prehlasuje, že informácie, ktoré uviedol na internetových stránkach www.najpoistenie.sk spoločnosti Finportal,a.s. s úmyslom a cieľom uzatvoriť poistnú zmluvu, a to predovšetkým

  • všetky údaje týkajúce sa osoby poistníka popr. držiteľa alebo vlastníka predmetu poistenia (vozidla, zodpovednosti, nehnuteľnosti alebo hnuteľného majetku),
  • všetky údaje týkajúce sa priebehu predchádzajúceho poistenia daného predmetu poistenia,
  • všetky údaje týkajúce sa zabezpečenia predmetu poistenia bezpečnostnými systémami proti odcudzeniu, vlámaniu, poškodeniu a podobne,
  • všetky osobné údaje o poistníkovi resp. vlastníkovi alebo držiteľovi predmetu poistenia
  • sú úplné, pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa navrhovaného poistenia.

Ďalej, klient alebo užívateľ internetových stránok spoločnosti Finportal, a.s. vyhlasuje, že vyššie uvedený predmet poistenia nie je používaný na iné účely ako je účel, ktorý je uvedený klientom (alebo užívateľom internetových stránok www.najpoistenie.sk ) v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.

Ak klient pri vypĺňaní údajov v poistnej kalkulačke alebo vo formulári dojednania poistenia, uvedie nesprávne alebo neúplné údaje, nesie všetku právnu a finančnú zodpovednosť za škody, ktoré takýmto konaním spoločnosti Finportal, a.s. alebo príslušnej poisťovni vzniknú.

(5) Dojednávanie zmlúv na diaľku

Klient Finportal, a.s. má možnosť využiť dojednanie zmluvy na diaľku. V tomto prípade má klient k dispozícii návrh poistnej zmluvy a ostatné dokumenty vo formáte pdf. Takýto návrh zmluvy je v zmysle Všeobecných obchodných podmienok a Zmluvných dojednaní príslušnej poisťovne a v zmysle Obchodného zákonníka platný len momentom zaplatenia ( pripísania ) poistného na účet poisťovne.

Ak poistné nie je zaplatené do dátumu, ktorý je uvedený na zmluvnom návrhu, stáva sa návrh zmluvy neplatným. Klient vyhlasuje, že sa oboznámil a súhlasí s podmienkami pre uzatváranie zmlúv na diaľku uvedenú v dokumente „Informácia sprostredkovateľa pre klienta“ a „Povinné informácie pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku  podľa zákona č. 266/2005 Z.z. a 186/2009 Z.z.“, ktoré je uvedené na internetovej stránke www.najpoistenie.sk.

Spoločnosť Finportal, a.s. nenesie zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú klientovi z titulu neskorej úhrady poistného.

(6) Zrušenie žiadosti o poistenie.

6.1 Klient je oprávnený zrušiť svoju žiadosť o poistenie do momentu zaplatenia poistného na účet poisťovne, a to najmä telefonicky alebo e-mailom. Po dojednaní poistky (zaplatení poistného) klient môže vypovedať zmluvu v súlade s poistnými podmienkami príslušnej poisťovne a všeobecnými právnymi predpismi.

6.2 Pri havarijnom poistení je klient oprávnený zrušiť svoju žiadosť o poistenie do podpisu poistnej zmluvy, a to najmä telefonicky alebo emailom. Po dojednaní poistky (podpise poistnej zmluvy) klient môže vypovedať zmluvu v súlade s poistnými podmienkami príslušnej poisťovne a všeobecnými právnymi predpismi.

6.3 Od Návrhu na uzatvorenie poistenia možno odstúpiť tiež tak, že záujemca o poistenie nesplní všetky náležitosti pre to, aby sa z návrhu na uzatvorenie poistenia stala poistná zmluva. Odstúpenie od návrhu je v tomto prípade účinné uplynutím posledného dňa, kedy záujemca o poistenie mal splniť všetky náležitosti pre to, aby sa z návrhu na uzatvorenie poistenia stala poistná zmluva.

(7) Súhlas s uložením osobných údajov v spoločnosti Finportal, a.s. Ochrana osobných údajov

Svojou žiadosťou o uzatvorenie poistenia alebo iného finančného produktu dojednávaného spoločnosťou Finportal, a.s. užívateľ stránok www.najpoistenie.sk alebo klient spoločnosti Finportal, a.s. potvrdzuje, že súhlasí s uložením osobných dát a údajov spoločnosťou Finportal, a.s. Tieto dáta sú potrebné k dojednaniu poistenia, k príprave novej ponuky alebo k skvalitneniu súčasnej ponuky pre klienta. Niektoré údaje uvedené klientom pri žiadosti klienta o poistenie majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Užívateľ stránok www.najpoistenie.sk alebo klient spoločnosti Finportal, a.s. potvrdzuje, že jeho osobné údaje boli získané v súlade s § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Všetky údaje, ktoré používateľ stránok www.najpoistenie.sk alebo klient spoločnosti Finportal, a.s. poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri. Spoločnosť Finportal, a.s. vyvinie maximálne úsilie na ochranu dát a osobných údajov používateľov stránok www.najpoistenie.sk alebo klientov spoločnosti Finportal, a.s. Spoločnosť Finportal, a.s. chráni osobné údaje svojich klientov, odoslané vo formulári dojednávania poistenia medzinárodným bezpečnostným certifikátom.

Osobné údaje budú oznámené výhradne poisťovni alebo finančnej inštitúcii, o dojednanie produktu alebo uzatvorenie zmluvy ktorej používateľ stránok www.najpoistenie.sk alebo klient spoločnosti Finportal, a.s. žiada.

Spoločnosť Finportal, a.s. si vyhradzuje právo použiť osobné dáta a údaje používateľov stránok www.najpoistenie.sk alebo klientov spoločnosti Finportal, a.s. s cieľom zasielania informácií o novinkách a nových produktoch a službách spoločnosti Finportal, a.s. a na marketingovú činnosť pre produkty a služby Finportal, a.s.; produkty a služby ponúkané spoločnosťou Finportal, a.s. sú predmetom informácií uvedených na stránkach www.najpoistenie.sk.

Každý užívateľ stránok www.najpoistenie.sk alebo klient spoločnosti Finportal, a.s. môže kedykoľvek písomne požiadať spoločnosť Finportal, a.s. o čiastočné alebo úplné odstránenie jeho osobných údajov z databázy spoločnosti Finportal, a.s. okrem tých údajov, ktoré sú nutné k správe súčasných poistných zmlúv alebo iných produktov a služieb daného klienta, dojednaných prostredníctvom spoločnosti Finportal, a.s.

Každý užívateľ stránok www.najpoistenie.sk alebo klient spoločnosti Finportal, a.s. môže takisto kedykoľvek písomne požiadať spoločnosť Finportal, a.s. o zrušenie zasielania správ zo strany spoločnosti Finportal, a.s. a to najmä takých, ktoré bezprostredne nesúvisia s existujúcimi poistnými zmluvami alebo inými produktmi a službami daného klienta dojednaných prostredníctvom spoločnosti Finportal, a.s.

Spoločnosť Finportal, a.s. prehlasuje, že dodržiava zákonnú úpravu ochrany osobných dát. Spoločnosť Finportal, a.s. je povinná oznámiť osobné údaje len v súvislosti s plnením zákonných povinností v zmysle platných právnych predpisov.

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov má každý užívateľ stránok  www.najpoistenie.sk alebo klient spoločnosti Finportal, a.s. ktorý poskytol osobné údaje, právo písomne požiadať správcu dát (spoločnosť Finportal, a.s.) o poskytnutie informácie o tom, aké osobné údaje o ňom správca spracováva.

Súhlas sa ukladá na dobu neurčitú a platí až do dňa oznámenia užívateľa stránok www.najpoistenie.sk alebo klienta spoločnosti Finportal, a.s. o zrušenie súhlasu.

(8)Telefonický kontakt s klientom

Každý užívateľ stránok www.najpoistenie.sk alebo klient spoločnosti Finportal, a.s. berie na vedomie a udeľuje spoločnosti súhlas, že v prípade telefonického kontaktovania zo strany klienta alebo zo strany spoločnosti na základe zaslaného dopytu môže byť obsah telefonátu nahrávaný.

Na stránkach najpoistenie.sk máte možnosť na jednom mieste rýchlo a výhodne uzatvoriť Povinné zmluvné poistenie, Havarijné poistenie, Cestovné poistenie, Poistenie majetku a Poistenie zodpovednosti za škodu. Ak potrebujete uzatvoriť ďalšie poistenie, navštívte kedykoľvek opäť naše stránky.

V prípade, že si nie ste istí s niektorým údajom, potrebujete poradiť, nenašli ste to čo hľadáte alebo jednoducho nemáte čas na vypĺňanie formulára, neváhajte kontaktovať našu infolinku alebo nám zanechajte Vaše číslo. Zavoláme a pomôžeme Vám.

 
 
 
2012 © Finportal
 
najuver.sk