Groupama cestovné poistenie

Groupama cestovné poistenie existuje v troch rôznych balíkoch krytia. Uzatvoriť si ho môžete priamo na našej stránke v online kalkulačke pre cestovné poistenie. Základný balík Optimum ponúka krytie liečebných nákladov v zahraničí (do výšky 50 000 EUR) a Groupama asistenčné služby.

Ak chcete vyšší limit pre liečebné náklady a mať poistené aj ďalšie riziká, môžete si vybrať medzi balíkom Štandard a Exclusive. Vyššie balíky krytia vám okrem liečebných nákladov a asistenčných služieb ponúkajú aj poistenie:

 • zodpovednosti za škodu (do 100 000 EUR pre škody na majetku, do 200 000 EUR pre škody na zdraví)
 • úrazu (do 20 000 EUR pre trvalé následky, do 10 000 EUR pre smrť následkom úrazu)
 • batožiny, osobných a cestovných dokladov (do 1 300 EUR, 300 EUR na doklady)
 • neskorého dodania batožiny leteckou spoločnosťou (do 300 EUR)
 • meškania letu (150 EUR / os.)
 • nákladov na záchrannú činnosť (do 20 000 EUR)
 • storno poplatkov a predčasného návratu (do 1 300 EUR / os.)
 • rizikových športov a manuálnej práce

Balík Exclusive navyše obsahuje poistenie:

 • nepojazdného vozidla (ubytovanie 80 EUR, cesta späť 150 EUR)
 • právnej ochrany (právne zastupovanie 10 000 EUR, kaucia 5 000 EUR)

Ako uzatvorím Groupama cestovné poistenie online?

Cestovné poistenie Groupama môžete uzatvoriť ako krátkodobé alebo celoročné. Územná platnosť je buď Európa (vrátane Alžírska, Cypru, Egypta, Maroka, Tuniska a Turecka) alebo celý svet.

Online kalkulačka vám zobrazí porovnanie cestovného poistenia viacerých poisťovní na jednom mieste. Sami si vyberiete pre vás to najlepšie. Pri výbere poistenia si pozorne pozrite aj výluky z poistenia, tzn. kedy poisťovňa nemusí plniť za vzniknuté škody.

Limity poistného plnenia

Jednotlivé balíky poistného krytia sa líšia výškou poistného plnenia (Európa / svet) a rozsahom poistenia.

(v EUR) Optimum Štandard Exclusive
lekárske ošetrenie, hospitalizácia, preprava 50 000 300 000 500 000
doprovod dieťaťa, návšteva chorého 700 / 1 000 700 / 1 000 700 / 1 000
predĺženie pobytu 300 / 500 400 / 600 500 / 700
zubné ošetrenie 1 zub (2 zuby) 250 (500) 250 (500) 250 (500)
prevoz telesných pozostatkov 10 000 / 15 000 15 000 / 20 000 20 000 / 25 000
trvalé následky úrazu 10 000 20 000
smrť následkom úrazu 5 000 10 000
škoda na majetku 50 000 100 000
škoda na zdraví 100 000 200 000
batožina 1 000 1 300
elektronika, optika 200 300
strata dokladov 300 300
neskoré dodanie batožiny 300 300
storno, nečerpané služby 1 000/os. 1 300/os.
predčasný návrat – cestovné náklady 700/os. 1 000/os.
meškanie odletu 150/os. 150/os.
záchranná činnosť 10 000 20 000
nepojazdné vozidlo – ubytovanie 80
nepojazdné vozidlo – cestovné náklady 150
právne zastúpenie 10 000
kaucia 5 000

Platnosť cestovného poistenia Groupama

Groupama cestovné poistenie začína nultou hodinou dňa uvedeného v zmluve ako začiatok poistenia a končí 24. hodinou dňa uvedeného ako koniec poistenia. Podmienkou platnosti zmluvy je zaplatenie poistného. To sa platí jednorazovo pred dňom začiatku poistenia.

Ak je deň začiatku poistenia zhodný s dňom uzavretia poistnej zmluvy, poistenie začína momentom zaplatenia poistného.

Pri poistení storna začína poistenie dňom nasledujúcim po uhradení poistného a končí dňom nástupu na cestu do zahraničia. Podmienkou je uzatvorenie pred alebo súčasne s objednanou cestovnou službou.

Cestovné poistenie Groupama a COVID

Súčasťou cestovného poistenia Groupama je aj krytie liečebných nákladov v súvislosti s ochorením COVID 19. Balík Exclusive kryje pre územnú platnosť Európa navyše aj náklady na:

 • ubytovanie v prípade karantény vo výške 50 EUR / noc / osobu (max. 500 EUR na osobu)
 • dopravu do SR alebo miesta vycestovania po karanténe do výšky 500 EUR / osobu
 • dopravu v súvislosti s predčasným návratom do SR v záujme vyhnúť sa karanténe do výšky 300 EUR / osobu (max. 1 500 EUR na zmluvu)

Groupama poistenie storna je rozšírené aj pre prípad karantény.

Zložky cestovného poistenia Groupama

Základnou zložkou poistenia je poistenie liečebných nákladov. Groupama cestovné poistenie automaticky ponúka aj základné asistenčné služby. K poisteniu si môžete prikúpiť aj ďalšie pripoistenia.

Liečebné náklady

Groupama poistenie liečebných nákladov kryje nevyhnutné liečebné náklady na ošetrenie, ktoré vzniknú následkom náhleho akútneho ochorenia alebo úrazu. Môže ísť o náklady na:

 • nevyhnutné lekárske ošetrenie vrátane predpísaných liekov a protetických pomôcok
 • hospitalizáciu vrátane lekárskych úkonov vo verejnom zdravotníckom zariadení
 • ošetrenie pri komplikáciách v tehotenstve pred ukončením 24. týždňa tehotenstva vrátane pôrodu
 • operáciu
 • náhradné okuliare predpísané lekárom (do výšky 150 EUR)
 • ošetrenie zubov na odstránenie náhle vzniknutej bolesti (do výšky 500 EUR, max. 2 zuby)

Cestovné poistenie Groupama kryje aj nevyhnutné náklady na prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a repatriáciu, náklady na doprovod dieťaťa, návštevu chorého, predĺženie pobytu v zahraničí a repatriáciu telesných pozostatkov.

Zodpovednosť za škodu

Groupama poistenie zodpovednosti za škodu sa uzatvára pre prípad neúmyselného spôsobenia škody niekomu inému na zdraví, živote alebo veci (poškodením, zničením alebo stratou veci).

Škody na majetku sa poisťujú do výšky 50 000 EUR (100 000 EUR pri poistení Exclusive), škody na zdraví do výšky 100 000 EUR (200 000 EUR pri poistení Exclusive).

Pri škodách spôsobených na klenotoch a iných cennostiach, elektronike, optických prístrojoch, na veciach umeleckej, historickej alebo zberateľskej hodnoty je poistné plnenie maximálne 332 EUR za jednu vec (zbierku). Škody na peniazoch sú kryté do maximálnej výšky 166 EUR.

Úraz

Groupama úrazové poistenie kryje trvalé následky úrazu (10 000 EUR pre Štandard, 20 000 EUR pre Exklusiv) a smrť následkom úrazu (5 000 EUR pre Štandard, 10 000 EUR pre Exklusiv). Stupeň trvalých následkov sa určuje v percentách na základe oceňovacích tabuliek poisťovne.

Batožina, osobné a cestovné doklady

Predmetom poistenia sú veci osobnej potreby, elektronické a optické prístroje. Poistenie sa vzťahuje na škody z dôvodu poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia batožiny. Maximálne plnenie na jednu vec je 165 EUR (nevzťahuje sa na elektronické a optické prístroje). Celkové plnenie je maximálne 1 000 EUR (1 300 EUR pri poistení Exclusive).

Poistenie kryje aj náklady spojené s vybavovaním náhradných cestovných a osobných dokladov v zahraničí v prípade ich straty alebo odcudzenia (do výšky 300 EUR).

Neskoré dodanie batožiny leteckou spoločnosťou

Groupama cestovné poistenie kryje aj náklady vynaložené v zahraničí na nákup nevyhnutných odevov a toaletných a hygienických potrieb pri oneskorenom dodaní batožiny leteckou spoločnosťou o viac ako 6 hodín po prílete.

Maximálna výška krytia je 100 EUR. V prípade, ak je dodanie batožiny po viac ako 24 hodinách, plnenie je maximálne do výšky 300 EUR.

Storno zájazdu a predčasný návrat

Groupama poistenie storna kryje náklady vyúčtované poskytovateľom cestovnej služby, ktoré vznikli z dôvodu zrušenia zakúpenej služby. Poistné plnenie je vo výške 80 % stornopoplatku (100 % v prípade úmrtia), maximálne do výšky 1 000 EUR / osobu (1 300 pri poistení Exclusive).

Stornovanie služby môže byť napríklad z dôvodu akútneho závažného ochorenia alebo úrazu poistenej osoby alebo spolucestujúceho, úmrtie, poškodenie majetku živelnou udalosťou, vlámanie sa do bytu, rozsiahla škoda z vodovodných zariadení alebo vážna dopravná nehoda.

V prípade predčasného ukončenia pobytu v zahraničí sú poistené aj cestovné náklady (700 EUR / 1 000 EUR) a náklady za nečerpané ubytovacie služby (1 000 EUR / 1 300 EUR).

Meškanie letu

Predmetom poistenia sú náklady na nákup občerstvenia prípadne aj ubytovania v prípade, že let bol zrušený alebo mešká viac ako 4 hodiny. Poistenie sa vzťahuje aj na zmeškanie nadväzujúceho letu z dôvodu meškania lietadla. Poistné plnenie je vo výške 150 EUR / osobu.

Záchranná činnosť

Cestovné poistenie Groupama kryje aj náklady spojené s činnosťou záchrannej služby týkajúce sa vyhľadávania a vyslobodzovania, poskytnutia prvej pomoci a prepravu primeraným dopravným prostriedkom do zdravotníckeho zariadenia. Náklady sú v závislosti od zvoleného balíka hradené až do výšky 20 000 EUR. Poistnou udalosťou je tiesňová situácia v horách, na vode alebo vo vode a smrť poistenej osoby.

Nepojazdné vozidlo

Poistenie platí pri ceste do zahraničia autom v prípade jeho poruchy, dopravnej nehody alebo odcudzenia. Poistené sú náklady na náhradné ubytovanie (80 EUR) počas doby nevyhnutnej na jeho opravu, prípadne náklady na cestu späť do vlasti (150 EUR). Poistenie platí iba pre vozidlá, ktoré nie sú staršie ako 10 rokov.

Cestovné poistenie Groupama a konkurencia

Groupama cestovné poistenie vám naša online kalkulačka porovná s poistením od Allianz, AXA, Generali, Union a Wüstenrot. Jednotlivé poisťovne ponúkajú pre liečebné náklady, ako aj pre pripoistenia, rôzne limity poistného krytia. V tabuľke je porovnanie maximálnych poistných súm pre liečebné náklady, batožinu, zodpovednosť za škody na zdraví a majetku a pre trvalé následky a smrť v dôsledku úrazu. Ak si uzatvárate poistenie na celý rok, pozrite si aj porovnanie celoročného cestovného poistenia.

(maximálne limity v EUR) liečebné náklady batožina zdravie majetok trvalé následky smrť
Allianz bez obmedzenia 3 000 200 000 200 000 20 000 10 000
AXA 20 000 000 1 500 250 000 125 000 40 000 20 000
Generali 200 000 1 000 50 000 50 000 10 000 5 000
Groupama 500 000 1 300 200 000 100 000 20 000 10 000
Union bez obmedzenia 4 000 300 000 150 000 25 000 15 000
Wüstenrot 150 000 800 100 000 50 000 10 000 5 000