Online cestovné poistenie Wüstenrot

Wüstenrot ponúka cestovné poistenie v balíkoch krytia. Základný balík tvorí poistenie liečebných nákladov v zahraničí vrátane asistenčných služieb. Doplnkovo si môžete pripoistiť úrazové poistenie, poistenie batožiny a poistenie zodpovednosti za škodu. Poistenie do zahraničia si môžete rozšíriť aj na poistenie manuálnej práce alebo rizikové športy. Pri poistení viacerých osôb na jednej zmluve si môžete zvoliť zvýhodnené poistenie ako rodina.

Cestovné poistenie Wüstenrot si môžete uzatvoriť ako krátkodobé (maximálne 90 dní) alebo celoročné cestovné poistenie pre opakované cesty do zahraničia. Ročné cestovné poistenie sa vzťahuje na prvých 45 dní každého pobytu v zahraničí.

Územná platnosť krátkodobého cestovného poistenia môže byť Európa (vrátane Turecka, Izraela, Tuniska, Kanárskych ostrovov, Maroka, Cypru a Egypta) alebo celý svet. Celoročné cestovné poistenie sa uzatvára s územnou platnosťou pre celý svet.

Limity poistného plnenia

krátkodobé poistenie celoročné poistenie
(v EUR) základ rozšírené základ rozšírené
liečebné náklady 100 000 150 000 225 000 225 000
zubné ošetrenie 400 400 400 400
dioptrické pomôcky 150 150 150 150
trvalé následky úrazu 10 000 20 000
smrť následkom úrazu 5 000 10 000
škoda na majetku 50 000 35 000
škoda na zdraví 100 000 100 000
batožina 800 / 1 500 1 250 / 2 000
strata dokladov 200 / 300 400 / 500

Platnosť cestovného poistenia Wüstenrot

Cestovné poistenie sa začína nultou hodinou dňa uvedeného v zmluve ako začiatok poistenia a končí 24. hodinou dňa uvedeného ako koniec poistenia. Poistné sa platí jednorazovo a musí byť zaplatené pred dňom začiatku poistenia.

Online kalkulačka vám zobrazí porovnanie cestovného poistenia viacerých poisťovní na jednom mieste. Sami si vyberiete pre vás to najlepšie cestovné poistenie. Pri výbere cestovného poistenia si nezabudnite pozrieť aj výluky z poistenia, tzn. kedy poisťovňa nemusí za vzniknuté škody plniť.

Wüstenrot asistenčné služby

V prípade škodovej udalosti v zahraničí kontaktujte asistenčnú spoločnosť. Asistenčné služby sú vám k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni na tel. čísle +421 2 2051 0823.

Zložky cestovného poistenia Wüstenrot

Základný balík krátkodobého aj ročného cestovného poistenia do zahraničia obsahuje poistenie liečebných nákladov a asistenčné služby. Toto poistenie si môžete rozšíriť o balík obsahujúci úrazové poistenie, poistenie batožiny a poistenie zodpovednosti za škodu.

Poistenie liečebných nákladov

Poistenie liečebných nákladov sa vzťahuje na neodkladné a nevyhnutné liečenie, ktoré stabilizuje zdravotný stav tak, že je možné pokračovať v ceste alebo je možná preprava späť na územie SR. Poistnou udalosťou je úraz, akútna choroba alebo smrť poistenej osoby.

Nákladmi na neodkladné a nevyhnutné liečenie môžu byť napríklad náklady za:

  • ambulantnú zdravotnú starostlivosť vrátane zdravotníckeho materiálu a diagnostiky
  • hospitalizáciu v zdravotníckom zariadení vrátane diagnostiky, liečby, operácie, liekov, zdravotníckeho materiálu
  • stomatologické ošetrenie zubárom pri úraze alebo akútnom bolestivom ochorení zubov (limit 400 EUR)
  • nevyhnutnú a lekárom odporúčanú prepravu do najbližšieho požadovaného zdravotníckeho zariadenia, prepravu do miesta ubytovanie
  • predpísané lieky v priamej súvislosti s poistnou udalosťou s výnimkou voľnopredajných liekov, nutričných preparátov a výživových doplnkov
  • kúpu alebo opravu dioptrických pomôcok, ak tieto boli zničené pri poistnej udalosti (limit 150 EUR)
  • ubytovanie, stravu a cestu opatrovníka k nezaopatrenému dieťaťu v prípade hospitalizácie s nemožnosťou prevozu do SR, pri dospelej osobe v prípade 7 dňovej nepretržitej hospitalizácie
  • repatriácia

Poistná suma pre poistenie liečebných nákladov je 100 000 EUR. Ak si uzatvárate aj doplnkové poistenia (úraz, batožina, zodpovednosť), poistná suma je 150 000 EUR. Pri celoročnom cestovnom poistení sú náklady kryté do výšky 225 000 EUR.

Poistenie batožiny a cestovných dokladov

Poistenie batožiny sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo odcudzenie batožiny, vecí osobnej potreby a cestovných dokladov živelnou udalosťou, krádežou vlámaním, lúpežou, následkom dopravnej nehody alebo stratou po zverení dopravcovi.

Poistná suma pre batožinu a veci osobnej potreby je 800 EUR s limitom 200 EUR na jednu vec. V prípade poistenia viacerých osôb ako rodina je poistná suma 1 500 EUR. Pri ročnom cestovnom poistení je poistná suma 1 250 EUR (2 000 EUR pre poistenie ako rodina) s limitom na jednu vec 350 EUR.

Krádež batožiny z motorového vozidla je limitovaná sumou 500 EUR, resp. 175 EUR na jednu vec.

Cestovnými dokladmi sú pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz a technický preukaz vozidla. Pri poistení cestovných dokladov sú kryté náklady do výšky 200 EUR (300 EUR pre poistenie viacerých osôb ako rodina) súvisiace s vybavovaním náhradných dokladov. Môže ísť o prepravu, nevyhnutné ubytovanie a poplatky.

Pri celoročnom cestovnom poistení je limit poistného plnenia pri cestovných dokladoch 400 EUR (500 EUR pri poistení rodina).

Úrazové poistenie

Poistenie úrazu zahŕňa poistenie trvalých následkov úrazu dosahujúcich najmenej 40 % a smrť následkom úrazu. Stupeň trvalých následkov sa určuje na základe oceňovacích tabuliek.

Trvalé následky sú kryté do výšky 10 000 EUR pre krátkodobé a 20 000 EUR pre ročné cestovné poistenie. Limit poistného plnenia pre prípad smrti následkom úrazu je 5 000 EUR pri krátkodobom a 10 000 EUR pri celoročnom poistení.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu sa uzatvára pre prípad neúmyselného spôsobenia škody niekomu inému na zdraví, živote alebo poškodením, zničením alebo stratou veci.

Škody na zdraví sú kryté do výšky 100 000 EUR a škody na majetku do výšky 50 000 EUR (35 000 EUR pri ročnom poistení). Spoluúčasť pri poistení zodpovednosti je vo výške 150 EUR.

Porovnanie cestovného poistenia

Okrem poisťovne Wüstenrot vám naša online kalkulačka porovná aj cestovné poistenie Allianz, AXA, Generali, Groupama a Union. Jednotlivé poisťovne ponúkajú pre poistenie liečebných nákladov, ako aj pre pripoistenia, rôzne limity poistného krytia. V tabuľke je porovnanie maximálnych poistných súm pre poistenie liečebných nákladov, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škody na zdraví a majetku a úrazové poistenie pre trvalé následky a smrť.

 

(maximálne limity v EUR) liečebné náklady batožina zdravie majetok trvalé následky smrť
cestovné poistenie Allianz bez obmedzenia 3 000 200 000 200 000 20 000 10 000
cestovné poistenie AXA 20 000 000 1 500 250 000 125 000 40 000 20 000
cestovné poistenie Generali 200 000 1 000 50 000 50 000 10 000 5 000
cestovné poistenie Groupama 200 000 1 000 66 400 16 600 3 300 3 300
cestovné poistenie Union bez obmedzenia 4 000 300 000 150 000 25 000 15 000
cestovné poistenie Wüstenrot 150 000 800 100 000 50 000 10 000 5 000

Ak si uzatvárate poistenie na celý rok, pozrite si limity poistného plnenia pre ročné cestovné poistenie.