Union cestovné poistenie

Cestovné poistenie si môžete v poisťovni Union uzatvoriť ako krátkodobé alebo ročné cestovné poistenie. Základnou zložkou poistenia do zahraničia je poistenie liečebných nákladov (akútna choroba, úraz alebo úmrtie). V zahraničí sú vám k dispozícii aj Union asistenčné služby.

Cestovné poistenie do zahraničia si môžete uzatvoriť ako bežný turista, turista s plánom vykonávať aj rizikové športy, prípadne môžete cestovať pracovne na služobnú cestu. Nezabudnite to uviesť pri uzatváraní poistenia, aby ste počas vašej cesty boli správne poistený.

Územnou platnosťou cestovného poistenia môže byť Česká republika, Európa alebo celý svet. Union cestovné poistenie pre Európu sa vzťahuje aj na Turecko, Alžírsko, Maroko, Tunisko, Cyprus, Egypt, Izrael, Jordánsko, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan a európsku časť Ruskej federácie. Poistenie nie je platné pre Slovenskú republiku, krajinu trvalého pobytu poisteného a krajinu, v ktorej je poistená osoba účastníkom verejného zdravotného poistenia.

Union krátkodobé cestovné poistenie

Krátkodobé cestovné poistenie Union vám k poisteniu liečebných nákladov ponúka aj:

 • poistenie batožiny (voliteľne až do výšky 4 000 EUR, resp. 350 EUR na jednu vec)
 • poistenie zodpovednosti za škodu (300 000 EUR pre škody na zdraví, 150 000 EUR pre škody na majetku)
 • úrazové poistenie (25 000 EUR pre trvalé následky úrazu, 15 000 EUR pre smrť následkom úrazu)
 • poistenie storna (80-100 % storno poplatku, max. 1 000 EUR na osobu)
 • poistenie záchrannej činnosti (50 000 EUR)

Pripoistiť si môžete aj domáceho miláčika (1 000 EUR), dovolenkovú domácnosť (20 000 EUR), asistenciu pre motorové vozidlo (2 500 EUR) alebo nepojazdný bicykel (400 EUR) a poistenie nečakaného pobytu v nemocnici (20 EUR/deň).

Union celoročné cestovné poistenie

Celoročné cestovné poistenie Union obsahuje okrem poistenia liečebných nákladov (na 250 000 EUR) a asistenčných služieb aj poistenie záchrannej činnosti (na 20 000 EUR). Navyše si môžete pripoistiť:

 • poistenie batožiny (1 000 EUR, max. 350 EUR na jednu vec)
 • poistenie zodpovednosti za škodu (100 000 EUR pre škody na zdraví, 35 000 EUR pre škody na majetku)
 • úrazové poistenie (14 000 EUR pre trvalé následky úrazu, 7 000 EUR pre smrť následkom úrazu)
 • poistenie storno poplatkov (80-100 % storno poplatku, max. 1 000 EUR na osobu)
 • poistenie cestovania autom

Online cestovné poistenie Union

Union cestovné poistenie si môžete vypočítať a uzatvoriť priamo pomocou online kalkulačky, ktorá vám zobrazí porovnanie cestovného poistenia viacerých poisťovní na jednom mieste. Sami si vyberiete pre vás to najlepšie cestovné poistenie. Ak ste zároveň aj poistencom Union zdravotnej poisťovne, môžete na cestovné poistenie získať zľavu vo výške 50 %.

Pri uzatváraní poistenia si pozorne prečítajte podmienky poistenia, najmä výluky z poistenia, teda kedy poisťovňa nie je povinná plniť.

Cestovné poistenie Union a COVID-19

Poisťovňa Union kryje náklady v súvislosti s ochorením COVID-19 formou pripoistenia Pandemic. Poistenie liečebných nákladov je limitované sumou 50 000 EUR. Pripoistenie Pandemic kryje aj:

 • náklady na ubytovanie v prípade karantény do výšky 50 EUR / noc, maximálne na 14 nocí
 • náklady na dopravu do SR po karanténe do výšky 750 EUR / osobu

Pri poistení storna zájazdu kryje pripoistenie Pandemic okrem karantény aj zrušenie cesty z dôvodu nevyhovujúceho zdravotného stavu pri nástupe do hromadného dopravného prostriedku.

Zložky cestovného poistenia Union

Základom krátkodobého aj ročného cestovného poistenia do zahraničia je poistenie liečebných nákladov. Najčastejšími pripoisteniami sú úrazové poistenie, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie storno poplatkov.

Poistenie liečebných nákladov

Union poistenie liečebných nákladov kryje nevyhnutné liečebné náklady, ktoré vzniknú následkom akútnej choroby, úrazu alebo smrti poistenej osoby. Krátkodobé cestovné poistenie nemá stanovený horný limit poistného plnenia, celoročné cestovné poistenie má limit plnenia 250 000 EUR.

Poistenie batožiny

Union poistenie batožiny vám zabezpečí finančnú náhradu pri poškodení, zničení, strate alebo odcudzení veci alebo cestovného dokladu. Poisťovňa takisto nahradí škodu vzniknutú oneskoreným dodaním batožiny leteckou spoločnosťou.

Pri krátkodobom cestovnom poistení si poistnú sumu môžete vybrať od 1 000 do 4 000 EUR, pri celoročnom je poistná suma vo výške 1 000 EUR. Maximálne plnenie na jednu vec je 350 EUR. Pri veciach zakúpených počas cesty a pri elektronických zariadeniach je limit poistného plnenia polovičný (z toho maximálne 175 EUR na jednu vec). Spoluúčasť je vo výške 15 EUR.

V prípade potreby náhradného cestovného dokladu poisťovňa uhradí nevyhnutné náklady na jeho zaobstaranie vrátane dopravy do najbližšieho zastupiteľstva a cestu späť do ubytovacieho zariadenia. Maximálny limit poistného plnenia je 500 EUR pre krátkodobé a 350 EUR pre celoročné cestovné poistenie.

Pri oneskorenom dodaní batožiny uhradí poisťovňa nevyhnutné náklady na nákup odevov a toaletných potrieb. Oneskoreným dodaním batožiny sa rozumie jej dodanie neskôr ako 24 hodín od príletu na miesto určenia. Poistné plnenie je v maximálnej výške 100 EUR, pri dodaní batožiny neskôr ako 48 hodín je to do výšky 300 EUR.

Úrazové poistenie

Union úrazové poistenie sa vzťahuje na úrazy počas cesty v zahraničí, ktorých následkom sú trvalé následky alebo smrť poistenej osoby. Trvalé následky sa vyhodnocujú najskôr po jednom roku od úrazu, ich rozsah sa určuje podľa oceňovacích tabuliek v percentách.

Pri krátkodobom cestovnom poistení sú trvalé následky kryté do výšky 25 000 EUR, pri ročnom do výšky 14 000 EUR. Smrť následkom úrazu je krytá do výšky 15 000 EUR pri krátkodobom a 7 000 EUR pri ročnom poistení. Poistné plnenie je bez spoluúčasti.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Union poistenie zodpovednosti za škodu sa oplatí v prípade, ak niekomu v zahraničí neúmyselne spôsobíte škodu, či už na zdraví, živote alebo majetku. Pri krátkodobom cestovnom poistení sú poistené aj následné škody vrátane ušlého zisku. Poisťovňa uhradí aj prípadné náklady spojené s advokátom alebo súdnym znalcom, na kauciu prípadne inú finančnú zábezpeku v priestupkovom alebo trestnom konaní.

Krátkodobé cestovné poistenie kryje škody na zdraví do výšky 300 000 EUR a škody na majetku do výšky 150 000 EUR. Celoročné cestovné poistenie kryje tieto škody do výšky 100 000 EUR resp. 35 000 EUR.

Pre krátkodobé cestovné poistenie sú náklady spojené s advokátom, súdnym znalcom alebo kauciou kryté do sumárnej výšky 25 000 EUR. Celoročné cestovné poistenie v tomto prípade kryje náklady na advokáta do výšky 2 000 EUR a náklady na kauciu do výšky 3 000 EUR.

Poistenie storna cesty

Union poistenie storna vám pomôže znížiť finančnú stratu v prípade, ak na vopred zaplatenú cestu do zahraničia nenastúpite.

Poistenie storna nesmie byť uzatvorené neskôr ako 2 pracovné dni odo dňa záväzného objednania služby. Poistenie končí dňom nástupu na cestu prípadne dňom stornovania objednanej služby u jej poskytovateľa.

Maximálna výška poistného plnenia je pri smrti poisteného alebo blízkej osoby 100 % storno poplatku a pri hospitalizácii v dĺžke minimálne 3 dni je výška 90 %. V ostatných prípadoch je poistné plnenie vo výške 80 % z poistnej sumy. Maximálne poistné plnenie na jednu osobu je 1 000 EUR.

Pri celoročnom cestovnom postení máte navyše poistenie nevyužitej dovolenky do výšky 1 000 EUR a poistenie predčasného návratu do výšky 500 EUR.

Poistenie na hory v zahraničí

Union poistenie na hory kryje nevyhnutné náklady súvisiace so záchrannou činnosťou v zahraničí. Za záchrannú činnosť sa považuje aj poskytovanie prvej pomoci na mieste zásahu.

Krátkodobé cestovné poistenie kryje uvedené náklady v zahraničí do výšky 50 000 EUR, ročné cestovné poistenie do výšky 20 000 EUR.

Porovnanie cestovného poistenia Union

Okrem cestovného poistenia Union vám naša online kalkulačka porovná aj poistenie od Allianz, AXA, Generali, Groupama a Wüstenrot. Jednotlivé poisťovne ponúkajú pre poistenie liečebných nákladov, ako aj pre pripoistenia, rôzne limity poistného krytia. V tabuľke je porovnanie maximálnych poistných súm pre poistenie liečebných nákladov, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škody na zdraví a majetku a úrazové poistenie pre trvalé následky a smrť. Ak si uzatvárate poistenie na celý rok, pozrite si porovnanie aj pre ročné cestovné poistenie.

(maximálne limity v EUR) liečebné náklady batožina zdravie majetok trvalé následky smrť
Allianz cestovné poistenie bez obmedzenia 3 000 200 000 200 000 20 000 10 000
AXA cestovné poistenie 20 000 000 1 500 250 000 125 000 40 000 20 000
Generali cestovné poistenie 200 000 1 000 50 000 50 000 10 000 5 000
Groupama cestovné poistenie 500 000 1 300 200 000 100 000 20 000 10 000
Union cestovné poistenie bez obmedzenia 4 000 300 000 150 000 25 000 15 000
Wüstenrot cestovné poistenie 150 000 800 100 000 50 000 10 000 5 000