Poistenie stornovacích poplatkov

Poistenie stornovacích poplatkov je možné uzatvoriť spolu s cestovným poistením na dovolenku, prípadne samostatne, ak máte napríklad celoročné cestovné poistenie. Pomôže vám znížiť finančnú stratu ak nenastúpite na vopred zaplatenú cestu do zahraničia. Poistenie storna zájazdu sa vzťahuje na platby za vopred objednané služby, či už je to dovolenka, zájazd, ubytovanie, letenka alebo cestovný lístok. Predmetom poistenia sú teda náklady, ktoré vám vzniknú vyúčtovaním storno poplatkov poskytovateľom služby.

Jednotlivé poisťovne majú rôzne nastavené stornopoistenie. Dôvodom môže byť akútne ochorenie alebo úraz, či už vaše, blízkej osoby alebo spolucestujúceho, smrť blízkej osoby alebo spolucestujúceho, škoda na majetku, strata alebo zničenie cestovných dokladov a podobne.

Dôvodom plnenia môže byť aj nedobrovoľná strata zamestnania, rozvod, zamietnutie žiadosti o vízum, predvolanie na súdne konanie, zmeškanie nástupu alebo dopravná nehoda. V našej kalkulačke cestovného poistenia si môžete pozrieť dôvody storna jednotlivých poisťovní.

Poistenie stornovacích poplatkov je potrebné uzatvoriť zväčša do 24 hodín po kúpe cestovnej služby, v opačnom prípade môže byť poistenie platné až po tzv. čakacej dobe, počas ktorej nie ste poistením krytý. Platnosť poistenia končí dňom nástupu na cestovnú službu.

Súčasťou poistenia môže byť aj poistenie nevyužitej cesty pre prípad oneskoreného nástupu alebo predčasného ukončenia cesty oproti pôvodnému plánu. Dôvodom môže byť napríklad náhla zmena zdravotného stavu, smrť blízkej osoby alebo spolucestujúceho, škoda na majetku, zničenie alebo strata dokladov.

V prípade poistnej udalosti nezabudnite bez zbytočného odkladu zrušiť cestovnú službu u poskytovateľa, aby sa nezvyšoval storno poplatok. Zároveň nezabudnite na všetky doklady potrebné k poistnému plneniu (doklad o zaplatení cestovnej služby, resp. doklad preukazujúci výšku zaplatenia storno poplatku a pod.) ako aj lekársku správu prípadne inú dokumentáciu potvrdzujúcu nárok na poistné plnenie.