Poistenie batožiny

Poistenie batožiny, ako súčasť cestovného poistenia do zahraničia, v rámci limitov krytia zabezpečí finančnú náhradu za poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie batožiny (veci osobnej potreby, cennosti, elektronické a optické prístroje, športové potreby).

Poistnou udalosťou môže byť krádež alebo lúpež, poškodenie, zničenie alebo strata spôsobená živelnou udalosťou, úrazom, ochorením alebo pri dopravnej nehode, strata batožiny odovzdanej prepravcovi a podobne. Batožina nemôže byť voľne položená bez dohľadu, prípadne odcudzená bez prekonania prekážky (uzamknuté vozidlo, hotelová izba).

V našom online porovnaní cestovného poistenia si môžete podrobne pozrieť poistenie batožiny jednotlivých poisťovní, ktoré sa pohybuje od 750 do 4 000 EUR za všetky veci spolu, pričom je stanovený limit na jednu vec. Nezabudnite si pozrieť podmienky a výluky z poistenia, aby ste vedeli, čo všetko a za akých podmienok máte poistené. Poisťovne môžu poistenie batožiny deliť na základné a nadštandardné poistenie batožiny, s rôznym krytím a rozdielnou výškou plnenia.

Pri poistnej udalosti nezabudnite na policajnú správu, záznam prevádzkovateľa zariadenia alebo dopravcu, potvrdenie o prevzatí veci do úschovy, doklady o zakúpení a oprave veci a podobne.

Poistenie batožiny je možné uzatvoriť buď samostatne alebo vo vybraných poisťovniach formou zvýhodneného balíku spolu s poistením úrazu a poistením zodpovednosti za škodu.