Poistenie batožiny v cestovnom poistení

Cestovné poistenie si voliteľne môžete rozšíriť aj o poistenie batožiny. V rámci limitov poistného krytia vám zabezpečí finančnú náhradu za jej poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie. Batožinou sú napr. veci osobnej potreby, cennosti, elektronické a optické prístroje, športové potreby a podobne. Súčasťou poistenia batožiny býva aj poistenie cestovných dokladov.

Poistnou udalosťou môže byť krádež alebo lúpež, poškodenie, zničenie alebo strata spôsobená živelnou udalosťou, úrazom, ochorením alebo pri dopravnej nehode, strata batožiny odovzdanej prepravcovi a podobne. Batožina nemôže byť voľne položená bez dohľadu, prípadne odcudzená bez prekonania prekážky (uzamknuté vozidlo, hotelová izba).

Pri poistnej udalosti nezabudnite na policajnú správu, záznam prevádzkovateľa zariadenia alebo dopravcu, potvrdenie o prevzatí veci do úschovy. Majte k dispozícii doklady o zakúpení a oprave veci a podobne.

Poistenie batožiny – porovnanie poisťovní

Jednotlivé poisťovne ponúkajú pri krátkodobom poistení rozdielne limity. Ak si uzatvárate poistenie na celý rok, pozrite si porovnanie aj pre ročné cestovné poistenie.

(maximálne limity v EUR) spolu jedna vec elektronika doklady
Allianz cestovné poistenie 3 000 3 000 1 500 335
AXA cestovné poistenie 1 500 750 750 160
Generali cestovné poistenie 1 000 1 000 350 350
Groupama cestovné poistenie 1 300 165 300 300
Union cestovné poistenie 4 000 350 2 000 500
Wüstenrot cestovné poistenie 800 200 800 200

Poistenie batožiny online

Online porovnanie cestovného poistenia vám podrobne zobrazí poistenie batožiny jednotlivých poisťovní. Poistné krytie sa pohybuje od 800 do 4 000 EUR za všetky veci spolu, pričom môže byť stanovený limit na jednu vec. Nezabudnite si pozrieť podmienky a výluky z poistenia, aby ste vedeli, čo všetko a za akých podmienok máte poistené. Poisťovne môžu poistenie batožiny deliť na základné a nadštandardné poistenie, s rôznym krytím a rozdielnou výškou plnenia.

Čo nemáte poistené

Pri uzatváraní poistenia si pozrite výluky z poistenia konkrétnej poisťovne, tzn. kedy poisťovňa nemusí plniť. Vylúčené môžu byť napríklad:

  • krádež batožiny ponechanej bez dozoru, bez prekonania prekážky
  • vreckové krádeže
  • umelecké predmety, starožitnosti, klenoty, hodinky, výrobky z drahých kovov, perly
  • peniaze, šeky, vkladné knižky, cenné papiere, platobné karty, letenky, cestovné lístky, kľúče
  • zvieratá, rastliny, potraviny, tabakové výrobky, alkohol
  • nosiče dát