Cestovné poistenie a COVID-19

Kalkulačka pre online cestovné poistenie do zahraničia obsahuje aj informácie, ktorá poisťovňa, v akom rozsahu a do akej výšky kryje náklady súvisiace s ochorením COVID-19 v zahraničí. Poistné krytie COVID-19 je u jednotlivých poisťovní rozdielne.

Rizikovosť krajiny sa posudzuje podľa vyhlásenia MZV SR pri vycestovaní alebo pri uzatváraní zmluvy. Poistenie storna zájazdu je pri COVID-19 rozšírené o karanténu pred uskutočnením cesty do zahraničia. Ubytovanie a oneskorený návrat sú pri COVID-19 kryté v súvislosti s karanténou v zahraničí.

(limity pre poistenie COVID-19, v EUR) Nerizikové krajiny Rizikové krajiny Storno Ubytovanie Oneskorený návrat
Cestovné poistenie Allianz bez obmedzenia bez obmedzenia áno 600 / os. 600 / os.
Cestovné poistenie AXA Excelent 20 mil. 1 mil. áno 600 / os. 600 / os.
Cestovné poistenie Generali 200 000 200 000 áno 50 / noc (max. 14 dní) 1 000 / os.
Cestovné poistenie Groupama 300 000 300 000 áno 50 / noc (max 500; Európa) 500 / os. (Európa)
Cestovné poistenie Union 50 000 50 000 áno 50 / noc (max. 14 nocí) 750 / os.
Cestovné poistenie Wüstenrot 60 000 60 000 áno 50 / deň (max 14 dní) 550 / os.

Cestovné poistenie Allianz a COVID-19

Allianz – Slovenská poisťovňa poskytuje v cestovnom poistení krytie nákladov v zahraničí v súvislosti s ochorením COVID-19 formou verejného prísľubu. Poisťovňa uhradí:

 • liečebné náklady v súvislosti s ochorením COVID-19 do limitov dohodnutých v poistnej zmluve
 • náklady súvisiace s karanténou, ak sa z dôvodu tejto nariadenej karantény nebudete môcť vrátiť do SR v plánovanom termíne a plánovaným dopravným prostriedkom, a to:
  • náklady na náhradné ubytovanie po dobu nevyhnutnú pre pobyt v karanténe (max. 600 EUR)
  • náklady za oneskorený návrat do SR po uplynutí karantény, pokiaľ nemôžete použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok alebo pokračovať v plánovanej ceste (max. 600 EUR)

Limit plnenia pre náklady súvisiace s karanténou platí na všetky poistné udalosti počas platnosti poistnej zmluvy pre každú poistenú osobu. Nariadenie karantény je potrebné preukázať príslušným dokladom.

> Allianz cestovné poistenie

Cestovné poistenie AXA a COVID-19

Krytie nákladov súvisiacich s ochorením COVID-19 je súčasťou základného cestovného poistenia do zahraničia. Pri nerizikových krajinách AXA kryje liečebné náklady do výšky dohodnutej v poistnej zmluve. Rizikové krajiny sú kryté iba vo variante Excelent do výšky 1 mil. EUR.

Poistenie pri nariadenej karanténe v zahraničí kryje do výšky 500 EUR na osobu (600 EUR pri variante Excelent):

 • náklady na ubytovanie a stravu
 • náklady na návrat domov, ak nie je možné použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok

Spoluúčasť je vo výške 20 %.

> AXA cestovné poistenie

Cestovné poistenie Generali a COVID-19

Generali cestovné poistenie kryje náklady súvisiace s ochorením COVID-19 formou verejného prísľubu. V prípade nariadenej karantény v zahraničí sú kryté:

 • dodatočné náklady na ubytovanie do výšky 50 EUR / noc, maximálne na 14 dní
 • dodatočné náklady na dopravu do SR, prípadne susediaceho štátu, kde sa cesta začala v prípade, že nemôžete v pôvodne plánovanom termíne využiť plánovaný dopravný prostriedok (max. 1 000 EUR)

Poistenie storno poplatkov sa okrem karantény vzťahuje aj na zrušenie cesty z dôvodu nesplnenia podmienok zdravotného stavu v okamihu začiatku cesty (napríklad zvýšená telesná teplota pri nástupe do hromadného dopravného prostriedku). Uvedené platí aj pre spolupoistené osoby.

> Generali cestovné poistenie

Cestovné poistenie Groupama a COVID-19

V balíku Štandard ponúka poisťovňa Groupama poistenie liečebných nákladov aj v súvislosti s ochorením COVID-19. V balíku Exclusive ponúka pre územnú platnosť Európa navyše:

 • náklady na ubytovanie v prípade karantény vo výške 50 EUR / noc / osobu (max. 500 EUR na osobu)
 • náklady na dopravu do SR alebo miesta vycestovania po karanténe do výšky 500 EUR / osobu
 • náklady na dopravu v súvislosti s predčasným návratom do SR v záujme vyhnúť sa karanténe do výšky 300 EUR / osobu (max. 1 500 EUR na zmluvu)

> Groupama cestovné poistenie

Cestovné poistenie Union a COVID-19

Poisťovňa Union kryje v poistení do zahraničia náklady v súvislosti s ochorením COVID-19 formou pripoistenia Pandemic. Poistenie liečebných nákladov je limitované sumou 50 000 EUR. Pripoistenie Pandemic kryje aj:

 • náklady na ubytovanie v prípade karantény do výšky 50 EUR / noc, maximálne na 14 nocí
 • náklady na dopravu do SR po karanténe do výšky 750 EUR / osobu

Pri poistení storna zájazdu kryje pripoistenie Pandemic okrem karantény aj zrušenie cesty z dôvodu nevyhovujúceho zdravotného stavu pri nástupe do hromadného dopravného prostriedku.

> Union cestovné poistenie

Cestovné poistenie Wüstenrot a COVID-19

Poisťovňa Wüstenrot kryje náklady v súvislosti s ochorením COVID-19 formou pripoistenia. Poistenie liečebných nákladov je kryté do výšky 60 000 EUR. Pripoistenie kryje aj:

 • náklady na ubytovanie v prípade karantény do výšky 50 EUR / deň, maximálne na 14 dní
 • náklady na dopravu do SR alebo miesta vycestovania po karanténe do výšky 550 EUR / osobu

Pri poistení storna pripoistenie kryje karanténu aj zrušenie cesty z dôvodu nevyhovujúceho zdravotného stavu pri nástupe do hromadného dopravného prostriedku.

> Wüstenrot cestovné poistenie