Online cestovné poistenie AXA

V poisťovni AXA si môžete cestovné poistenie uzatvoriť v troch rôznych kombináciách. Základom je poistenie liečebných nákladov v zahraničí spolu s asistenčnými službami.

Ak máte záujem o ďalšie pripoistenia, k dispozícii sú vám 2 rôzne balíky. Odlišujú sa rozsahom poistenia a limitmi poistného plnenia. Okrem poistenia liečebných nákladov obsahujú aj úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie batožiny a poistenie právnej ochrany. Najvyšší balík (Excelent) obsahuje navyše poistenie domácich miláčikov a poistenie cestovania lietadlom.

Prikúpiť si môžete aj poistenie storna cesty, poistenie rizikových športov, poistenie práce alebo štúdia, poistenie požičaného vozidla, poistenie autoasistencie a poistenie chronických ochorení.

AXA cestovné poistenie si môžete uzatvoriť ako krátkodobé, jednorazové cestovné poistenie alebo ako celoročné cestovné poistenie. Ročné cestovné poistenie je určené na opakované cesty do zahraničia, pričom poistenie sa vzťahuje na prvých 90 dní každého pobytu v zahraničí.

Online kalkulačka vám zobrazí porovnanie cestovného poistenia viacerých poisťovní na jednom mieste. Sami si vyberiete pre vás to najlepšie cestovné poistenie. Pri výbere poistenia si nezabudnite pozrieť aj výluky, tzn. kedy poisťovňa nemusí za vzniknuté škody plniť.

Limity poistného plnenia

(v EUR) Reference Komfort Excelent
liečebné náklady 100 000 200 000 20 000 000
zubné ošetrenie 200 400 500
trvalé následky úrazu 20 000 40 000
smrť následkom úrazu 10 000 20 000
škoda na majetku 20 000 125 000
škoda na zdraví 40 000 250 000
ušlý zisk 35 000
batožina 750 1 500
strata dokladov 160 160

Platnosť cestovného poistenia AXA

Cestovné poistenie je možné uzatvoriť iba pred odjazdom zo Slovenskej republiky. Začína nultou hodinou dňa uvedeného v poistnej zmluve ako deň počiatku poistenia a končí 24. hodinou dňa uvedeného v zmluve ako deň konca poistenia. Ak poistenie začína v deň uzatvorenia zmluvy, poistenie začne platiť najskôr po uplynutí 4 hodín od uzatvorenia poistenia. Poistná zmluva je uzatvorená zaplatením poistného.

V prípade, že z dôvodu štrajku dopravcu, teroristického činu alebo živelnej udalosti zostanete v zahraničí, doba poistenia sa vám predlžuje o dobu nevyhnutnú pre váš návrat do SR.

Poistenie storna cesty vzniká okamihom zaplatenia poistného a trvá do momentu nástupu na cestu. Poistenie predčasného návratu začína dňom začiatku poistenia a končí návratom do SR.

AXA asistenčné služby

V prípade škodovej udalosti v zahraničí kontaktujte asistenčnú spoločnosť. AXA asistenčné služby sú vám k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni na tel. čísle +421 2 2066 4229.

Zložky cestovného poistenia AXA

Základom krátkodobého aj ročného cestovného poistenia do zahraničia je poistenie liečebných nákladov. Najčastejšími pripoisteniami sú úrazové poistenie, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie storno poplatkov.

Poistenie liečebných nákladov

Poistenie liečebných nákladov sa vzťahuje na náhle akútne ochorenie alebo úraz vyžadujúce nutné a neodkladné liečenie. Z poistenia sú hradené nevyhnutné, bezodkladné a účelne vynaložené náklady na liečenie alebo ošetrenie vrátane súvisiacich diagnostických postupov.

Za liečebné náklady sú považované:

  • nevyhnutné lekárske ošetrenie a vyšetrenie potrebné ku stanoveniu diagnózy a liečebného postupu
  • hospitalizácia so štandardným vybavením a štandardnou lekárskou starostlivosťou
  • lekárom predpísané lieky
  • základné ošetrenie zubným lekárom pri akútnych bolestivých stavoch zubov
  • preprava do najbližšieho vhodného zdravotníckeho zariadenia prípadne iného špecializovaného zdravotníckeho zariadenia, ak to zdravotný stav vyžaduje
  • repatriácia do SR, v prípade potreby vrátane sprievodu zdravotníka
  • strava a ubytovanie na nevyhnutnú dobu v prípade, ak už nie je potrebná hospitalizácia a zároveň nie je možné pokračovať v pôvodnej ceste ani nie je možná repatriácia
  • preprava telesných pozostatkov do SR a ostatné súvisiace náklady
  • preprava a ubytovanie rodinného príslušníka pri hospitalizácii dlhšej ako 10 dní
  • ubytovanie dospelej spolucestujúcej osoby v mieste hospitalizácie neplnoletej osoby

V prípade uzatvorenia doplnkového poistenia chronického ochorenia sú hradené aj náklady za náhle zhoršenie chronického ochorenia ohrozujúceho život alebo zdravie vyžadujúce nutné a neodkladné liečenie k stabilizácii zdravotného stavu.

V prípade samostatného poistenia liečebných nákladov je limit poistného plnenia 100 000 EUR. V kombinácii s poistením úrazu, batožiny a zodpovednosti za škodu je poistná suma pre liečebné náklady 200 000 EUR. Balík Excelent má limit poistného plnenia 20 000 000 EUR.

Poistenie batožiny

Poistenie batožiny sa vzťahuje na cestovnú batožinu a veci osobnej potreby. Poistnou udalosťou je poškodenie, zničenie alebo odcudzenie v súvislosti so živelnou udalosťou, krádežou vlámaním, lúpežou, následkom dopravnej nehody alebo po úraze.

Celkový limit poistného plnenia je 750 EUR (1 500 EUR pre Excelent), limit na jednu vec je 375 EUR (750 EUR pre Excelent).

Poistená je takisto strata alebo odcudzenie osobných dokladov do výšky 160 EUR.

Úrazové poistenie

Poistenie úrazu sa vzťahuje na úrazy počas cesty v zahraničí, ktorých následkom sú trvalé následky alebo smrť poistenej osoby.

Trvalé následky sa hodnotia po ich ustálení, najskôr po jednom, najneskôr po troch rokoch. Stupeň trvalých následkov sa stanovuje na základe oceňovacích tabuliek. Poistné plnenie sa vypláca pri dosiahnutí minimálne 10 % trvalého poškodenia.

Trvalé následky sú poistené do výšky 20 000 EUR (40 000 EUR pre Excelent). Smrť následkom úrazu je poistená do výšky 10 000 EUR (20 000 EUR pre Excelent).

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu sa uzatvára pre prípad spôsobenia škody tretej osobe na zdraví, živote alebo majetku (poškodenie, zničenie alebo strata) a za ktorú podľa právnych predpisov zodpovedáte. Pri poistení Excelent sa poistenie vzťahuje aj na ušlý zisk poškodeného.

Škody na zdraví sú kryté do výšky 40 000 EUR (250 000 EUR pre Excelent) a na majetku do výšky 20 000 EUR (125 000 EUR pre Excelent). Limit plnenia pre ušlý zisk je 35 000 EUR.

Poistenie zodpovednosti za škodu sa uzatvára so spoluúčasťou vo výške 200 EUR.

Poistenie storna cesty

Poistenie storna sa vzťahuje na škody, ktoré vzniknú zrušením plánovanej cesty alebo nutného predčasného návratu z nej. Maximálne poistné plnenie je vo výške 20 000 EUR, spoluúčasť je vo výške 10 %.

Dôvodom zrušenia cesty môže byť vážne akútne ochorenie alebo úraz, úmrtie, škody na majetku vyššie ako 8 000 EUR, strata zamestnania, rozvodové konanie a podobne.

Súčasťou poistenia je aj zmeškanie odjazdu z dôvodu dopravnej nehody alebo technickej poruchy prípadne meškanie medzimestskej hromadnej dopravy.

Porovnanie cestovného poistenia

Okrem poisťovne AXA vám naša online kalkulačka porovná aj cestovné poistenie Allianz, Generali, Groupama, Union a Wüstenrot. Jednotlivé poisťovne ponúkajú pre poistenie liečebných nákladov, ako aj pre pripoistenia, rôzne limity poistného krytia. V tabuľke je porovnanie maximálnych poistných súm pre poistenie liečebných nákladov, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škody na zdraví a majetku a úrazové poistenie pre trvalé následky a smrť.

 

(maximálne limity v EUR) liečebné náklady batožina zdravie majetok trvalé následky smrť
cestovné poistenie Allianz bez obmedzenia 3 000 200 000 200 000 20 000 10 000
cestovné poistenie AXA 20 000 000 1 500 250 000 125 000 40 000 20 000
cestovné poistenie Generali 200 000 1 000 50 000 50 000 10 000 5 000
cestovné poistenie Groupama 200 000 1 000 66 400 16 600 3 300 3 300
cestovné poistenie Union bez obmedzenia 4 000 300 000 150 000 25 000 15 000
cestovné poistenie Wüstenrot 150 000 800 100 000 50 000 10 000 5 000

Ak si uzatvárate poistenie na celý rok, pozrite si limity poistného plnenia pre ročné cestovné poistenie.