Allianz cestovné poistenie

Základnou zložkou pre cestovné poistenie do zahraničia je v Allianz poisťovni poistenie liečebných nákladov. Ich úhrada v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti je poskytovaná v neobmedzenej výške (100 000 EUR pri teroristickom čine). Súčasťou komplexného cestovného poistenia sú aj Allianz asistenčné služby.

Allianz cestovné poistenie do zahraničia si môžete uzatvoriť pre územie Európy alebo celý svet buď ako krátkodobé (max. na 90 dní) alebo celoročné cestovné poistenie s neobmedzeným počtom výjazdov (jeden výjazd max. 90 dní).

K poisteniu liečebných nákladov si môžete pripoistiť:

 • poistenie batožiny (1 500 EUR, 3 000 EUR s pripoistením batožiny extra)
 • poistenie zodpovednosti za škodu (200 000 EUR)
 • úrazové poistenie (20 000 EUR pre trvalé následky úrazu, 10 000 EUR pre smrť následkom úrazu)
 • poistenie storna zájazdu (vrátane poistenia nevyužitej cesty)
 • poistenie nákladov na záchrannú činnosť (16 600 EUR)
 • rizikové poistenie pre športy

Poistenie úrazu, zodpovednosti, batožiny a doplnkových asistenčných služieb je poskytované formou fixného balíku, nie je ich teda možné uzatvoriť samostatne.

Online cestovné poistenie v Allianz

Porovnanie cestovného poistenia Allianz s ostatnými poisťovňami na trhu si môžete urobiť pomocou online kalkulačky, ktorá vám porovná ceny poistenia vrátane vybraných pripoistení. Poistenie si môžete pomocou kalkulačky aj uzatvoriť. Sami si môžete vybrať pre vás to najlepšie cestovné poistenie.

(v EUR, 1 deň) Európa svet fixný balík záchrana riziko storno storno špeciál
dospelá osoba (16+) 1,21 2,51 0,52 0,66 +100 % 2,926 % z PS* 3,686 % z PS*
dieťa (0-15 rokov) 0,62 1,24 0,29 0,66 +100 % 2,926 % z PS* 3,686 % z PS*

*PS (poistná suma) = cena cestovnej služby, napr. zájazd, letenka, ubytovanie a pod.

Platnosť cestovného poistenia Allianz

Pri uzatvorení online cestovného poistenia v Allianz vám príde návrh poistnej zmluvy, ktorý sa momentom zaplatenia stáva poistnou zmluvou. Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, nie však skôr ako momentom zaplatenia poistného. Platnosť návrhu je do dňa začiatku poistenia.

V prípade, že poistenie začína v deň uzatvárania zmluvy, poistenie začína platiť okamihom zaplatenia, nie však skôr ako 3 hodiny od uzatvorenia poistenia.

Ak sa počas uzatvárania zmluvy už nachádzate v zahraničí a nové poistenie nenadväzuje na už existujúce Allianz cestovné poistenie, poistenie začína platiť až o 6 dní.

Poistenie storna začína dňom nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, nie však skôr, ako je zaplatené poistné. Poistenie storna končí dňom uvedeným v zmluve ako začiatok poistenia, je teda platné do začiatku vašej cesty.

Poistné za cestovné poistenie Allianz sa platí jednorazovo za celú dobu poistenia.

Allianz cestovné poistenie a COVID-19

Allianz – Slovenská poisťovňa poskytuje krytie nákladov v zahraničí v súvislosti s ochorením COVID-19 formou verejného prísľubu, vďaka ktorému uhradí:

 • liečebné náklady v súvislosti s ochorením COVID-19, a to do limitov dohodnutých v poistnej zmluve
 • náklady súvisiace s karanténou, ak sa z dôvodu tejto nariadenej karantény nebudete môcť vrátiť do SR v plánovanom termíne a plánovaným dopravným prostriedkom, a to:
  • náklady na náhradné ubytovanie po dobu nevyhnutnú pre pobyt v karanténe (max. 600 EUR)
  • náklady za oneskorený návrat do SR po uplynutí karantény, pokiaľ nemôžete použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok alebo pokračovať v plánovanej ceste (max. 600 EUR)

Limit plnenia pre náklady súvisiace s karanténou platí na všetky poistné udalosti počas platnosti poistnej zmluvy pre každú poistenú osobu. Nariadenie karantény je potrebné preukázať príslušným dokladom.

Poistenie storno poplatkov je rozšírené aj o karanténu.

Zložky cestovného poistenia Allianz

Základom krátkodobého aj ročného cestovného poistenia Allianz do zahraničia je poistenie liečebných nákladov. Najčastejšími pripoisteniami sú úrazové poistenie, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie storno poplatkov. Poistenie úrazu, batožiny a zodpovednosti, spolu s doplnkovými asistenčnými službami, sú súčasťou fixného balíku a nie je ich možné uzatvoriť samostatne.

Poistenie liečebných nákladov

Pri Allianz poistení liečebných nákladov je úhrada nevyhnutných nákladov vzniknutých v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti poskytovaná v neobmedzenej výške. To platí aj pre krátkodobé aj pre celoročné cestovné poistenie. Poistné plnenie pri teroristickom čine je limitované sumou 100 000 EUR. Poistnou udalosťou je teda zmena zdravotného stavu, ktorá nastala počas cesty.

Poistenie batožiny

Allianz poistenie batožiny sa vzťahuje na jej poškodenie, zničenie, stratu alebo krádež. Batožinou môžu byť osobné veci, cennosti, elektronické a optické prístroje a športové potreby. Okrem základného poistenia batožiny, ktoré je súčasťou fixného balíka, si môžete uzatvoriť aj pripoistenie batožiny extra s vyššími limitmi poistného krytia.

Batožina je poistená na sumu 1 500 EUR (3 000 EUR pre pripoistenie extra), limit na jednu vec nie je stanovený. Cennosti, športové vybavenie, elektronické a optické prístroje sú poistené na sumu 750 EUR (1 500 EUR pri pripoistení extra). Cestovné doklady sú poistené do maximálnej sumy 335 EUR. V prípade krádeže vecí z motorového vozidla je limit plnenia 500 EUR, pri pripoistení extra 700 EUR.

Úrazové poistenie

Allianz úrazové poistenie sa vzťahuje na trvalé následky (20 000 EUR) alebo smrť v dôsledku úrazu (10 000 EUR) a hospitalizáciu počas poistenej cesty. Rozsah trvalých následkov sa stanovuje podľa oceňovacích tabuliek poisťovne v percentách.

V prípade hospitalizácie je poistné plnenie vo forme denného odškodného, maximálne však za počet dní, koľko trvalo poistenie.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Allianz poistenie zodpovednosti za škodu sa uzatvára pre prípad spôsobenia škody v zahraničí niekomu inému na zdraví alebo majetku. V prípade, že počas svojej cesty spôsobíte niekomu škodu, poisťovňa za vás uvedenú škodu uhradí do výšky maximálne 200 000 EUR. Spoluúčasť je stanovená vo výška 5 %, minimálne 50 EUR, maximálne 350 EUR.

Poistená je aj právna ochrana pred neoprávnene vznesenými nárokmi na úhradu škody. Poisťovňa uhradí aj náklady občianskeho súdneho konania alebo mimosúdneho prerokovania nárokov.

Poistenie storna

Allianz poistenie storna je dôležitým pripoistením v prípade, že cestujete do zahraničia s cestovnou kanceláriou, sami ste si kupovali letenku, cestovný lístok, ubytovanie alebo inú službu v zahraničí. Vďaka storno poisteniu si môžete znížiť finančnú stratu v prípade, ak na cestu do zahraničia nenastúpite.

Poistenie musí byť uzatvorené najneskôr nasledujúci deň po zaplatení (aj prvej splátky) alebo záväznej rezervácii cestovnej služby. V opačnom prípade sa na poistenie uplatňuje čakacia doba v dĺžke 14 dní, tzn. že počas tohto obdobia nie ste poistený.

Spoluúčasť je vo výške 10 % okrem prípadu, keď je zrušenie z dôvodu smrti poisteného, blízkej alebo spolucestujúcej osoby. V tom prípade je plnenie bez spoluúčasti.

Poistenie do hôr v zahraničí

Allianz poistenie do hôr kryje náklady záchrannej služby na záchrannú činnosť do výšky 16 600 EUR. Poisťovňa za vás uhradí náklady spojené so záchrannou činnosťou pracovníkov záchrannej služby a náklady na prepravu do ubytovacieho zariadenia.

Porovnanie cestovného poistenia od Allianz

Okrem cestovného poistenia Allianz vám naša online kalkulačka porovná aj poistenie od AXA, Generali, Groupama, Union a Wüstenrot. Jednotlivé poisťovne ponúkajú pre poistenie liečebných nákladov, ako aj pre pripoistenia, rôzne limity poistného krytia. V tabuľke je porovnanie maximálnych poistných súm pre poistenie liečebných nákladov, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škody na zdraví a majetku a úrazové poistenie pre trvalé následky a smrť. Ak si uzatvárate poistenie na celý rok, pozrite si aj porovnanie pre ročné cestovné poistenie.

(maximálne limity v EUR) liečebné náklady batožina zdravie majetok trvalé následky smrť
Allianz cestovné poistenie bez obmedzenia 3 000 200 000 200 000 20 000 10 000
AXA cestovné poistenie 20 000 000 1 500 250 000 125 000 40 000 20 000
Generali cestovné poistenie 200 000 1 000 50 000 50 000 10 000 5 000
Groupama cestovné poistenie 500 000 1 300 200 000 100 000 20 000 10 000
Union cestovné poistenie bez obmedzenia 4 000 300 000 150 000 25 000 15 000
Wüstenrot cestovné poistenie 150 000 800 100 000 50 000 10 000 5 000