Online cestovné poistenie Allianz

Základnou zložkou Allianz cestovného poistenia do zahraničia je poistenie liečebných nákladov. Úhrada liečebných nákladov vzniknutých v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti je poskytovaná v neobmedzenej výške (100 000 EUR pri teroristickom čine).

Súčasťou poistenia sú aj Allianz asistenčné služby. Poistenie si môžete uzatvoriť pre územie Európy alebo celý svet buď ako krátkodobé (max. na 90 dní) alebo celoročné cestovné poistenie s neobmedzeným počtom výjazdov (jeden výjazd max. 90 dní).

K základnému poisteniu liečebných nákladov si môžete pripoistiť:

Poistenie úrazu, zodpovednosti, batožiny a doplnkových asistenčných služieb je poskytované formou balíku. V Allianz ich nie je možné uzatvoriť samostatne.

Porovnanie cestovného poistenia Allianz s ostatnými poisťovňami na trhu si môžete urobiť pomocou online kalkulačky. Kalkulačka vám porovná ceny cestovného poistenia vrátane vybraných pripoistení. Poistenie si môžete pomocou kalkulačky aj uzatvoriť.

Platnosť cestovného poistenia Allianz

Pri uzatvorení online cestovného poistenia vám príde návrh poistnej zmluvy, ktorý sa momentom zaplatenia stáva poistnou zmluvou. Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, nie však skôr ako momentom zaplatenia poistného. Platnosť návrhu je do dňa začiatku poistenia.

V prípade, že poistenie začína v deň uzatvárania zmluvy, poistenie začína platiť okamihom zaplatenia, nie však skôr ako 3 hodiny od uzatvorenia poistenia.

Ak sa počas uzatvárania zmluvy už nachádzate v zahraničí a nové poistenie nenadväzuje na už existujúce Allianz cestovné poistenie, poistenie začína platiť až o 6 dní.

Poistenie storno poplatkov začína dňom nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, nie však skôr, ako je zaplatené poistné. Poistenie storna končí dňom uvedeným v zmluve ako začiatok poistenia, je teda platné do začiatku vašej cesty.

Poistné sa platí jednorazovo za celú dobu poistenia.

Porovnanie cestovného poistenia

Okrem poisťovne Allianz vám naša online kalkulačka porovná aj cestovné poistenie AXA, Generali, Groupama, Union a Wüstenrot. Jednotlivé poisťovne ponúkajú pre poistenie liečebných nákladov, ako aj pre pripoistenia, rôzne limity poistného krytia. V tabuľke je porovnanie maximálnych poistných súm pre poistenie liečebných nákladov, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škody na zdraví a majetku a úrazové poistenie pre trvalé následky a smrť.

 

(maximálne limity v EUR) liečebné náklady batožina zdravie majetok trvalé následky smrť
cestovné poistenie Allianz bez obmedzenia 3 000 200 000 200 000 20 000 10 000
cestovné poistenie AXA 20 000 000 1 500 250 000 125 000 40 000 20 000
cestovné poistenie Generali 200 000 1 000 50 000 50 000 10 000 5 000
cestovné poistenie Groupama 200 000 1 000 66 400 16 600 3 300 3 300
cestovné poistenie Union bez obmedzenia 4 000 300 000 150 000 25 000 15 000
cestovné poistenie Wüstenrot 150 000 800 100 000 50 000 10 000 5 000

Ak si uzatvárate poistenie na celý rok, pozrite si limity poistného plnenia pre ročné cestovné poistenie.